• jordi fita i mas's avatar
  Afegeix la informació de la llicència GPLv3+ per codi i CC per gràfics · 40dc9314
  jordi fita i mas authored
  Es veu que la «nova manera» segons l’especificació «Software Package
  Data Exchange» (SPDX) de declarar la llicència d’un projecte és
  afegir unes etiquetes SPDX-Licence-Identifier: amb el codi de la
  llicència.
  
  A més, segons https://reuse.software/, s’ha d’afegir l’etiqueta
  SPDX-FileCopyrightText amb la informació dels titulars de dret d’autor
  i copiar els text de les llicències a fitxers, amb nom que segueixin
  el codi de llicència, a dins la carpeta LICENSES.
  
  Jo també he volgut deixar-ho clar al README de quina llicència es fa
  servir per cada part del projecte —codi i gràfic—, i he copiat el text
  de la GPLv3+ a COPYING perquè el Gitlab mostri la llicència a la caixa
  d’informació del projecte.
  
  Closes #9 «Afegir informació de llicència de codi i gràfics»
  40dc9314
This project is licensed under the GNU General Public License v3.0. Learn more
COPYING 33.8 KB