Skip to content

afegeix una descripció a la web

franchi requested to merge add_description into master

és una copia de la primera frase del document

close #10 (closed)

Merge request reports