Skip to content

Update web

franchi requested to merge update_web into master

Un cop acceptada aquesta MR, s'hauria de poder veure be la web a https://estrategies_per_apoderament_digital.gitlab.io/estrategies_municipals_per_apoderament_digital/ i podrem apuntar el DNS cap de apoderamentdigital.cat a gitlab

Merge request reports