Prioritized Labels
Other Labels
 • Bug1
 • Doing
  EITA / RIOS
 • Prioridade1
 • Prioridade2
 • Prioridade3
 • Reavaliar Issue
  EITA / RIOS
 • To Design
 • To Develop
 • bug
  EITA / RIOS / rios-cloud-server
 • bug
  EITA / RIOS
 • carnal
 • could not reproduce
  EITA / RIOS
 • critical
  EITA / RIOS / rios-cloud-server
 • discussion
  EITA / RIOS / rios-cloud-server
 • documentation
  EITA / RIOS / rios-cloud-server
 • feature
  EITA / RIOS / rios-cloud-server
 • feature futura
  EITA / RIOS
 • feature to the future
  EITA / RIOS
 • prospecção projeto análise
  EITA / RIOS
 • rede de produtoras
  EITA / RIOS / rios-cloud-server