Commit d60f4659 authored by Schudel, MJ (Michel)'s avatar Schudel, MJ (Michel)

more refactoring

parent 3ffdfe6b
# CraftsCoin workshop
## Inleiding
In deze workshop gaan we zelf een blockhain bouwen. Het smart contract dat we gaan maken heet CraftsCoin, een cryptomunt die we binnen Craftsmen kunnen gebruiken om etentjes, declaraties en dergelijke kunnen betalen.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment