Commit cc57dd90 authored by Michel Schudel's avatar Michel Schudel

veldnaam gefixed.

parent 9ac3668c
......@@ -135,7 +135,7 @@ Voordat we ons eerste block met transacties kunnen maken, hebben we natuurlijk t
Vul de `Transaction` class als volgt:
- velden `transactionId` (UUID), `from` (String), `to`(String), `amount` (BigDecimal)
- velden `id` (UUID), `from` (String), `to`(String), `amount` (BigDecimal)
- In de constructor dient het `transactionId` veld geinitialiseerd te worden met een nieuw UUID `(UUID.randomUUID();`)
- Maak equals en hashcode functies, *enkel* op basis van `transactionId`. Oftewel, 2 transactie objecten zijn aan elkaar gelijk als de uuid's overeenkomen.
- Maak een respresentatieve `toString()` implementatie (bv middels code generatie in IntelliJ)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment