Commit b0a05f49 authored by Michel Schudel's avatar Michel Schudel

tekst iets aangepast.

parent 55cbf7dc
......@@ -92,11 +92,11 @@ Of nog beter, vanuit je IDE. Het project maakt gebruik van de SpringBoot devTool
## Bouwen van het block
Het project gevat een `Block` class die een block in de blockchain voorstelt. Vul deze met de volgende fields:
Het project gevat een `Block` class die een block in de blockchain voorstelt. Vul deze met de volgende fields, houd je strikt aan de veldnamen:
- `index` (long). Dit is de zogenaamde BlockHeight en geeft aan hoeveel blocks het block van het genesis block verwijderd is.
- `timestamp` (long)
- lijst van `Transaction` objecten.
- `transactions`: lijst van `Transaction` objecten.
- `previousHash` (string). De hash van het vorige block. dit geeft de blockchain immutability.
- `proof` (long). Het resultaat van een mining actie, hierover later meer.
......@@ -115,7 +115,7 @@ Deze method creert een nieuwe blockchain met een eerste block. De vulling van di
- `index`: 0
- `timestamp`: (nu)
- `transactions`: lijst van `Transaction` objecten
- `transactions`: lege lijst.
- `previousHash`: 0. Er is namelijk geen previous block.
- `proof`: arbitrary number, bv 100. Dit block is niet gemined dus het proof-of-work verzinnen we hier zelf.
......@@ -132,7 +132,7 @@ Test middels de UI of PostMan (GET naar http://localhost:8080/api/blockchain) of
Voordat we ons eerste block met transacties kunnen maken, hebben we natuurlijk transacties nodig die in het block terechtkomen. Dat gaan we nu doen. Ons smart contract bestaat uit een simpele coin transactie.
Vul de `Transaction` class als volgt:
Vul de `Transaction` class als volgt, houd je strikt aan de veldnamen:
- velden `id` (UUID), `from` (String), `to`(String), `amount` (BigDecimal)
- In de constructor dient het `transactionId` veld geinitialiseerd te worden met een nieuw UUID `(UUID.randomUUID();`)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment