Commit 9ac3668c authored by Michel Schudel's avatar Michel Schudel

tekst over rest controller naar onderen verplaatst.

parent 74570276
......@@ -154,8 +154,6 @@ Voeg de volgende zaken toe aan deze class:
In de `BlockChainService` staat een functie `createTransaction` die nieuwe transactie data ontvangt en de blockheight van het blok terugstuurt waar de transactie in gaat komen.
Pas ook de aanroep van `createTransaction` in de `CraftsCoinRestController` zodanig aan dat de waarden uit het binnenkomende `Transaction` object worden meegegeven.
- Implementeer de body van deze functie, zodanig dat de transactie in de transaction pool wordt toegevoegd en de blockheight (de index) van het volgende block wordt geretourneerd.
- Laat de op de `BlockchainService` de method `getPendingTransactions` alle transacties uit de pool retourneren middels een aanroep van `getAllTransactions` op de `TransactionPool` class.
......@@ -164,6 +162,10 @@ Pas ook de aanroep van `createTransaction` in de `CraftsCoinRestController` zoda
Pas ook de aanroep van `createTransaction` in de `CraftsCoinRestController` zodanig aan dat de waarden uit het binnenkomende `Transaction` object worden meegegeven.
## Mining van een nieuw block
Nu we de transaction pool werkend hebben, wordt het tijd om een nieuw block te minen! Zoals we hebben gezien, vergt het minen van een block enige moeite, maar in ons model levert het ook gratis geld op, namelijk 10 gloednieuwe CraftCoins!
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment