Commit 65c585bb authored by Michel Schudel's avatar Michel Schudel

fixed some bugs.

parent aada018b
......@@ -259,9 +259,9 @@ Schrijf een methode `void reachConsensus()` method op de `BlockchainManager` bea
- Ophalen blockchains van alle peers middels `network.retrieveBlockchainsFromPeers()`
- Itereren: als er een blockchain is die valide is en langer dan de huidige blockchain, dan de blockchain overschrijven met de blockchain van de peer.
- Zijn ze even lang, dan het laatste block van beide chains hashen. Is er verschil, dan kijken naar het aantal transacties in het laatste block van beide chains. De chain met het grootste aantal transacties wordt de nieuwe chain.
- Alle transacties in de nieuwe blockchain verwijderen uit de transaction pool. (**note: ** in het geval van een collision lopen we hier wel het risico dat er transacties een putje ingaan. Het gaat hier wat te ver om hier iets aan te doen.)
- Alle transacties die in de nieuwe blockchain aanwezig zijn, verwijderen uit de transaction pool. (**note: ** in het geval van een collision lopen we hier wel het risico dat er transacties een putje ingaan. Het gaat hier wat te ver om hier iets aan te doen.)
- Blockchain daarna meteen opslaan middels `blockchainRepository.saveBlockchain(..)`.
- Roep de `reachConsensus` method aan vanuit de `init()` method op de `BlockchainManager` (vraag: moet dit voor of na het initialiseren van de eigen blockchain?)
- Roep de `reachConsensus` method aan vanuit de `init()` method op de `BlockchainManager` Dit moet plaatsvinden na het initialiseren (of laden) van de eigen blockchain.
Verwijder het blockchain bestand van de node die draaide op poort 9000. Start nu de node op poort 8080 en daarna die op 9000. Bekijk de blockchain status op beide nodes. Die zou nu gelijk moeten zijn op beide nodes. Immers, de node op 9000 had een blockchain die korter was dan die op node 8080, dus die blockchain is overgenomen.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment