Commit 5007c90f authored by Michel Schudel's avatar Michel Schudel

tekst iets aangepast.

parent d60f4659
......@@ -104,7 +104,7 @@ Het project gevat een `Block` class die een block in de blockchain voorstelt. Vu
Zorg ervoor dat je de fields middels setters of een extra constructor kan vullen.
Genereer ook een toString() methode met alle fields zodat het block in eventuele logging goed leesbaar is.
Maak / genereer ook een `toString()` methode met alle fields zodat het block in eventuele logging goed leesbaar is.
## De initiele blockchain
......@@ -299,7 +299,7 @@ Implementeer de functie `newTransactionReceived(...)` op de `BlockChainService`
- Als de transactie nog niet bekend was in de transaction pool (vergelijk `transactionId`), dan de transactie toevoegen aan de transaction pool, en een call doen naar `network.notifyPeersOfNewTransaction(..)`.
- Hiermee wordt de transactie aan de andere transactie pools in het netwerk bekend gemaakt.
De call naar `network.notifyPerrsOfNewTransaction(..)` ook toevoegen aan de `createNewTransaction()` method. Immers, transacties die op deze node zijn gemaakt, moeten ook bekend worden gemaakt aan andere peers.
De call naar `network.notifyPeersOfNewTransaction(..)` ook toevoegen aan de `createNewTransaction()` method. Immers, transacties die op deze node zijn gemaakt, moeten ook bekend worden gemaakt aan andere peers. Tweede parameter, de source peer, is je eigen node. Een call naar `instanceInfo.getNode()` levert de gewenste value op.
Om dit te testen kan je op node 8080 of 9000 een nieuwe transactie maken. Beide transacties moeten dan op korte termijn bekend zijn in beide (of alle) nodes.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment