Commit 3ffdfe6b authored by Michel Schudel's avatar Michel Schudel

tekst iets aangepast.

parent 19dd4221
......@@ -152,6 +152,8 @@ Voeg de volgende zaken toe aan deze class:
In de `BlockChainService` staat een functie `createTransaction` die nieuwe transactie data ontvangt en de blockheight van het blok terugstuurt waar de transactie in gaat komen.
Pas ook de aanroep van `createTransaction` in de `CraftsCoinRestController` zodanig aan dat de waarden uit het binnenkomende `Transaction` object worden meegegeven.
- Implementeer de body van deze functie, zodanig dat de transactie in de transaction pool wordt toegevoegd en de blockheight (de index) van het volgende block wordt geretourneerd.
- Laat de op de `BlockchainService` de method `getPendingTransactions` alle transacties uit de pool retourneren middels een aanroep van `getAllTransactions` op de `TransactionPool` class.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment