Commit 96d40d0c authored by Martin Vician's avatar Martin Vician

removed slides

parent 50883548
# Slides
## 2018
- [IPv6-only v interní infrastruktuře](Slides/2018-cesnet-ipv6-only.small.pdf), 6. června [IPv6 seminář, CESNET](https://www.cesnet.cz/akce/ipv6-2018/) , Praha
- [Linux na desktopu pro Běžně Frustrované Uživatele](Slides/2018-installfest-linuxBFU.small.pdf), 4. března [InstallFest](https://installfest.cz/if18/), Praha
## 2017
- [Turris (Omnia) a BigClown](Slides/2017-it172-turris-bigclown.small.pdf), 24. listopadu [Konference Internet a Technologie 17.2](https://www.nic.cz/it17.2/), Praha
- [Počasí u nás v kanceláři](Slides/2017-openalt-omnia-bigclown.small.pdf), 4. listopadu [OpenAlt](https://openalt.cz/2017/), Brno
- [Počasí u nás v kanceláři](Slides/2017-linuxdays-omnia-bigclown.pdf), 7. října [LinuxDays](https://www.linuxdays.cz/2017/), Praha
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment