Commit 597bb791 authored by Martin Vician's avatar Martin Vician

ubunut install in english

parent 7090cbb4
Pipeline #27360122 passed with stage
in 2 minutes and 37 seconds
[Oficiální návod v angličtině](https://help.ubuntu.com/community/VerifyIsoHowto)
[official instruction](https://help.ubuntu.com/community/VerifyIsoHowto)
b
## Get necessary files
## Získejte potřebné soubory
Choose your variant of Ubuntu and download iso file (alternatively via torrents).
Z následujícího seznamu si vyberte zvolenou variantu Ubuntu a stáhněte si iso soubor (ev. přes torenty).
| Verze | Oficiální | Budgie | Xfce | Mate | KDE |
| Version | Official | Budgie | Xfce | Mate | KDE |
| --------- | --------- | ------ | ---- | ---- | --- |
| 18.04 LTS | [Gnome](http://releases.ubuntu.com/bionic/) | [Budgie](http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/bionic/release/) | [Xubuntu](http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/bionic/release/) | [Mate](http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/bionic/release/) | [Kubuntu](http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/bionic/release/) |
| 16.04 LTS | [Unity](http://releases.ubuntu.com/xenial/) | [Budgie](http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/xenial/release/) | [Xubuntu](http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/xenial/release/) | [Mate](http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/xenial/release/) | [Kubuntu](http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/xenial/release/) |
| 14.04 LTS | [Unity](http://releases.ubuntu.com/xenial/) | [Budgie](http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/xenial/release/) | [Xubuntu](http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/xenial/release/) | [Mate](http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/xenial/release/) | [Kubuntu](http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/xenial/release/) |
Navíc stáhněte ze stejného adresáře soubory:
On top of that get these files from the same directory:
- `SHA256SUMS`
- `SHA256SUMS.gpg`
Všechny tři stažené soubory mějte umístěné v jednom adresáři.
All three files put into the same directory.
## Ověřte integritu
## Check the integrity
sha256sum --ignore-missing -c SHA256SUMS
## Stáhněte si klíče, které měly podepsat kontrolní součet
## Get the keys for signature verification
gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 843938DF228D22F7B3742BC0D94AA3F0EFE21092 C5986B4F1257FFA86632CBA746181433FBB75451
## Ověřte podpis souboru s kontrolním součtem
## Check the signature
gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment