Commit c25cb8a5 authored by Björn Lindström's avatar Björn Lindström

Fixade länk till bild på bokpratssida.

parent e30acb5c
Pipeline #62095881 passed with stage
in 44 seconds
......@@ -12,6 +12,6 @@ planeringsmöte och vi har då ett tema som vi väljer utifrån. Ett sådant tem
kan variera från allt mellan [Nebula Award](http://en.wikipedia.org/wiki/Nebula_Award)-vinnare
till "en valfri bok jag tycker vi borde läsa och diskutera".
<img title="Åka" src="__FIXME__/wp-content/uploads/2008/02/Anna-225x300.jpg" width="225" height="300" />
![Åka](anna.jpeg)
Den nuvarande läslistan och en förteckning på gångna bokprat finns på [Bokpratsteman](bokpratsteman).
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment