Commit 92b87e50 authored by Björn Lindström's avatar Björn Lindström

Fixade länk till tagg

parent 23170127
Pipeline #62107249 canceled with stage
......@@ -9,7 +9,7 @@ kategorier = ["Nyheter"]
taggar = ["Filmer", "böcker", "fantastikpriser"]
+++
Den här veckan blir det inget [Bokslut 2007](__PREFIX__/taggar/bokslut2007.md), då jag glömde
Den här veckan blir det inget [Bokslut 2007](__PREFIX__/taggar/bokslut2007), då jag glömde
listan med böcker när jag reste hem till mina föräldrar över påsken. Istället
kan jag meddela att de nominerade till årets Hugopris nu har
[tillkännagivits](http://www.denvention.org/hugos/08hugonomlist.php).
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment