Commit 71d72b8e authored by Björn Lindström's avatar Björn Lindström

Fixade artikel "Vårt sf-kulturarv"

parent 9158edf3
Pipeline #62095496 passed with stage
in 45 seconds
......@@ -11,8 +11,10 @@ taggar = []
Jag läser en bok. Här är en rad:
<blockquote>covers. The washroom feels like a sleek spaceship, a milennium</blockquote>
> covers. The washroom feels like a sleek spaceship, a milennium
Fast nästa rad börjar inte alls med det ord som min hjärna förväntar sig. Nästa ord är "away".
Fast nästa rad börjar inte alls med det ord som min hjärna förväntar sig.
Nästa ord är "away".
Ganska lustigt. Säga vad man vill om Star Wars, men vist har de ursprungliga filmerna lämnat sina bestående avtryck i vår kultur. I min hjärna också!
Ganska lustigt. Säga vad man vill om Star Wars, men vist har de ursprungliga
filmerna lämnat sina bestående avtryck i vår kultur. I min hjärna också!
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment