Commit 4ed5f0eb authored by roel's avatar roel

add laatste commentaar

parent 4a31365d
......@@ -20,11 +20,9 @@ Ik vermoed dat ik niet de enige ben die op zoek is naar patronen in gerelateerde
Ik heb alle txt deze keer bewust op Github /Bitpucket gezet. Iedereen kan het gebruiken, aanvullen etc. Of niet.
2019-09-03
2019-09-04
Mijn Propositie: niet ALLE slachtoffers worden -officieel- herdacht op de Nationale Herdenking.
In 6 artikelen ging ik op zoek naar een antwoord daarop.
In 6 artikelen ging ik op zoek naar een antwoord op 'niet ALLE slachtoffers worden -officieel- herdacht op de Nationale Herdenking'.
August 2019
26 - Project Augustus - Nationale Herdenking Nederlands-Indië - Slachtoffers tussen 1942 en 1963 - 95% wordt vergeten -
......@@ -40,3 +38,16 @@ Wat iemand er ook van vindt: Bij de - in 1970 gestartte - 'Nationale herdenking'
https://www.roelbazuin.nl/project/augustus/#_alle_statistiek_bij_elkaar
2019-09-04
@boeroeng ea Ik vertel wat de opzet is van mijn 6 artikelen. In hoofdzaak het verzamelen van data. Het is -ook mij- bekend dat ze elkaar hier en daar tegenspreken en al dan niet hiermee samenhangend grond zijn voor vingertjes en wat al niet.
Op een ander moment in de discussie hier heb ik u op een vergelijkbare opmerking ook niet tegengesproken. U heeft gelijk. Eenieder herdenkt die hij wil. Uitstekend. En kan de beschikbare en elkaar tegensprekende aantallen bediscussiëren. Prima.
Voor de duidelijkheid: ik heb het artikel over 'Burger slachtoffers tussen augustus '45 en 1963' niet zelf hier geplaatst. De serie van 6 was enerzijds primair bedoeld als 'persoonlijk context' voor mijn stamboom onderzoek en anderzijds als 'historische context' om na te gaan wie al die slachtoffers zijn die worden herdacht.
Ik heb wel een mening over het gebrek aan historische besef in dit land. Je zou kunnen zeggen dat in deze context, gebaseerd op de serie van 6, het gebrek eraan nog erger is dan ik al dacht. Zeker als het gaat om Nederlands-Indië.
Voor de liefhebbers alle tot op heden verzamelde data in 14 tabellen bij elkaar.
http://roelbazuin.nl/project/augustus/augustus_1945_1963_tabellen.html
Overigens: Het aantal militaire en burger slachtoffers in de Pacific regio is rond 36.000.000. Anders gezegd: 50% van alle slachtoffers in de tweede wereldoorlog. Ik herdenk ze allemaal en hoop en wens tegelijk dat mijn kinderen en kleinkinderen dat niet hoeven te doen bij een herhaling van vergelijkbaar menselijk gedrag.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment