Commit a3afd1dc authored by anope's avatar anope

Some new words translated or corrected

parent 4eac768a
......@@ -693,7 +693,7 @@ $lang=Array(
"Word" => "Słowo",
"Admin HTML page dynamic zones" => "Administruj strefami dynamicznymi strony HTML",
"Admin HTML pages" => "Administruj stronami HTML",
"Edit this page" => "Zmien tę stronę",
"Edit this page" => "Zmień tę stronę",
"View page" => "Zobacz stronę",
"Edit zone" => "Zmień strefę",
"Zone" => "Strefa",
......@@ -932,9 +932,9 @@ $lang=Array(
"Deactivate" => "Deaktywuj",
"Remove" => "Usuń",
"Activate" => "Aktywuj",
"Admin tracker" => "Administruj szperaczami",
"Admin tracker" => "Administruj szperaczem",
"List trackers" => "Lista szperaczy",
"Admin trackers" => "Admin trackers",
"Admin trackers" => "Administruj szperaczami",
"Edit this tracker" => "Zmień ten szperacz",
"View this tracker items" => "Zobacz pozycje tego szperacza",
"Edit tracker fields" => "Zmień pola szperacza",
......@@ -1291,7 +1291,7 @@ $lang=Array(
"try" => "spróbuj",
"display" => "wyświetl",
"File with names appended by -{\$user} are modifiable, others are only duplicable and be used as model." => "File with names appended by -{\$user} are modifiable, others are only duplicable and be used as model.",
"Show Plugins Help" => "Show Plugins Help",
"Show Plugins Help" => "Pokaż pomoc dla wtyczek",
"Emphasis" => "Wyróżnienia",
"italics" => "kursywa (dwa apostrofy)",
"for" => "dla",
......@@ -1324,7 +1324,7 @@ $lang=Array(
"Title bar" => "Pasek tytułu",
"creates a title bar" => "tworzy pasek tytułu",
"height width desc link and align are optional" => "height width desc link oraz align są opcjonalne",
"Non cacheable images" => "Obrazki nie są umieszczane w cache",
"Non cacheable images" => "Obrazki nie są umieszczane w pamięci podręcznej",
"displays an image" => "wyświetla obraz",
"Tables" => "Tabele",
"creates a table" => "tworzy tabelę",
......@@ -1470,7 +1470,7 @@ $lang=Array(
"approve" => "zatwierdź",
"No suggested questions" => "Brak propozycji pytań",
"Create a file gallery" => "Utwórz galerię plików",
"Edit this file gallery:" => "Zmieńs tę galerię plików:",
"Edit this file gallery:" => "Zmień tę galerię plików:",
"There are individual permissions set for this file gallery" => "Ta galeria plików posiada indywidualnie ustalone uprawnienia",
"Gallery is visible to non-admin users?" => "Czy galeria ma być widoczna dla użytkowników nie będących administratorami?",
"Listing configuration" => "Konfiguracja listy",
......@@ -1499,15 +1499,15 @@ $lang=Array(
"hot" => "gorący",
"sticky" => "przyklejony",
"locked" => "zablokowany",
"no feeling" => "no feeling",
"frown" => "frown",
"exclaim" => "exclaim",
"idea" => "idea",
"mad" => "mad",
"no feeling" => "bez uczucia",
"frown" => "dezaprobujący",
"exclaim" => "wykrzykujący",
"idea" => "pomysł",
"mad" => "wściekły",
"neutral" => "obojętny",
"sad" => "smutny",
"happy" => "szczęśliwy",
"wink" => "wink",
"wink" => "puszczając oko",
"save and approve" => "zapisz i zatwierdź",
"convert to topic" => "przekształć w temat",
"List of messages" => "Lista wiadomości",
......@@ -1541,9 +1541,9 @@ $lang=Array(
"Int" => "Int",
"Routing" => "Routing",
"start" => "początek",
"switch" => "switch",
"join" => "join",
"standalone" => "standalone",
"switch" => "przełącz",
"join" => "połącz",
"standalone" => "autonomiczny",
"Interactive" => "Interaktywny",
"Automatic" => "Automatyczny",
"Auto routed" => "Auto routed",
......@@ -1639,13 +1639,13 @@ $lang=Array(
"routing" => "routing",
"Instances" => "Instances",
"run activity" => "run activity",
"monitor" => "monitor",
"monitor processes" => "monitor processes",
"monitor activities" => "monitor activities",
"monitor instances" => "monitor instances",
"monitor workitems" => "monitor workitems",
"Monitor instances" => "Monitor instances",
"List of instances" => "List of instances",
"monitor" => "monitoruj",
"monitor processes" => "monitoruj procesy",
"monitor activities" => "monitoruj aktywność",
"monitor instances" => "monitoruj przypadki",
"monitor workitems" => "monitoruj workitems",
"Monitor instances" => "Monitoruj przypadki",
"List of instances" => "Lista przypadków",
"status" => "status",
"act status" => "act status",
"running" => "running",
......@@ -1656,23 +1656,23 @@ $lang=Array(
"Activs" => "Activs",
"processes" => "processes",
"being run" => "being run",
"exceptions" => "exceptions",
"exceptions" => "wyjątki",
"Monitor workitems" => "Monitor workitems",
"List of workitems" => "List of workitems",
"instance" => "instance",
"instance" => "przypadek",
"Ins" => "Ins",
"time" => "time",
"stop" => "stop",
"activate" => "activate",
"graph" => "graph",
"time" => "czas",
"stop" => "zatrzymaj",
"activate" => "aktywuj",
"graph" => "wykres",
"export" => "eksportuj",
"User Activities" => "Działania użytkownika",
"process" => "proces",
"user processes" => "procesy użytkownika",
"user activities" => "user activities",
"user instances" => "user instances",
"User instances" => "User instances",
"Inst Status" => "Inst Status",
"user activities" => "aktywność użytkownika",
"user instances" => "przypadki użytkownika",
"User instances" => "Przypadki użytkownika",
"Inst Status" => "Status przyp.",
"exception instance" => "exception instance",
"exceptions instance" => "exceptions instance",
"send instance" => "send instance",
......@@ -1741,7 +1741,7 @@ $lang=Array(
"Clicks" => "Kliknięcia",
"create new blog" => "utwórz nowy blog",
"Last Modified" => "Ostatnia zmiana",
"Cache" => "Cache",
"Cache" => "Pamięć podręczna",
"Create or edit content block" => "Utwórz lub zmień blok treści",
"Current ver" => "Obecna wersja",
"Next ver" => "Nast. wersja",
......@@ -1762,8 +1762,8 @@ $lang=Array(
"Dls" => "Pbr.",
"browse gallery" => "przeglądaj galerię",
"Gallery Images" => "Galeria obrazków",
"All games are from" => "All games are from",
"visit the site for more games and fun" => "visit the site for more games and fun",
"All games are from" => "Wszystkie gry pochodzą z",
"visit the site for more games and fun" => "odwiedź witrynę po wiecej gier i zabaw",
"Upload a game" => "Upload a game",
"Upload a new game" => "Upload a new game",
"Flash binary (.sqf or .dcr)" => "Flash binary (.sqf or .dcr)",
......@@ -1787,7 +1787,7 @@ $lang=Array(
"with checked" => "zaznaczone",
"ok" => "ok",
"Open operator console" => "Otwórz konsolę operatora",
"Open client window" => "Open client window",
"Open client window" => "Otwórz okno klienta",
"Generate HTML" => "Utwórz HTML",
"Transcripts" => "Transcripts",
"Support tickets" => "Support tickets",
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment