ThomsonTet_Gr1_rotmatNonRand_unstructGrid.vtk 507 Bytes