Commit d1a449d8 authored by Stanislav Horáček's avatar Stanislav Horáček

add contact information

parent f55dc402
......@@ -2,7 +2,7 @@
title: O slovníku
date: 2019-03-28 11:16:44
---
<span class="tableOfContents">[Ve zkratce](#ve-zkratce)[Ke stažení](#ke-stazeni)[Potřebujete něco jiného?](#potrebujete-neco-jineho)[Jak slovník vypadá a jak vznikl](#jak-slovnik-vypada)[Jak slovník vylepšit](#jak-slovnik-vylepsit)[Proč se píše o českých slovnících, když je tu jediný?](#proc-slovniky)</span>
<span class="tableOfContents">[Ve zkratce](#ve-zkratce)[Ke stažení](#ke-stazeni)[Potřebujete něco jiného?](#potrebujete-neco-jineho)[Jak slovník vypadá a jak vznikl](#jak-slovnik-vypada)[Jak slovník vylepšit](#jak-slovnik-vylepsit)[Proč se píše o českých slovnících, když je tu jediný?](#proc-slovniky)[Kontakt](#kontakt)</span>
<a name="ve-zkratce"></a>
## Ve zkratce
......@@ -87,4 +87,9 @@ Obohatit Wikidata a vylepšit slovník můžeme i jinak. Také tyto činnosti vy
<a name="proc-slovniky"></a>
## Proč se píše o českých slovnících, když je tu jediný?
U slov ve Wikidatech, odkud slovník přebírá data, lze uvádět různorodé informace. Ačkoliv jich tam je v současnosti poskrovnu, jednou z nich snad budeme moci vytvořit nejen slovník kontroly pravopisu, ale třeba také slovník dělení slov, synonym, antonym či výkladový slovník.
\ No newline at end of file
U slov ve Wikidatech, odkud slovník přebírá data, lze uvádět různorodé informace. Ačkoliv jich tam je v současnosti poskrovnu, jednou z nich snad budeme moci vytvořit nejen slovník kontroly pravopisu, ale třeba také slovník dělení slov, synonym, antonym či výkladový slovník.
<a name="kontakt"></a>
## Kontakt
O slovník se stará tým, který lokalizuje do češtiny kancelářský balík LibreOffice. Napsat nám můžete do [e-mailové konference](https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/) na adresu lokalizace@cz.libreoffice.org (e-mail bude veřejně viditelný).
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment