ResumeFodder-cli

ResumeFodder-cli

A command-line front-end for ResumeFodder -- https://resumefodder.com