Commit 1634b19e authored by Lukas Jirkovsky's avatar Lukas Jirkovsky
Browse files

Update changelog.

parent 4be60ae1
2.0.2
=====
* Nové adaptivní ikony pro spouštěč, které by měly fungovat lépe s novými verzemi Androidu.
2.0.1
=====
* Oprava stahování předpovědi.
* Aktualizace pro novější verze Androidu.
* Schování aktuálního počasí, které je občas součástí předpovědi v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Jeho zobrazení vedlo k zobrazení dvou záznamů pro dnešek. Jeho užitečnost byla navíc diskutabilní
protože se týkala typicky počasí v 5 ráno.
2.0
===
* zobrazení času, kdy byla předpověď publikována na webu (na konci předpovědi vpravo dole)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment