Commit 13059a97 authored by Rommel Mᴀʀᴛɪɴᴇᴢ's avatar Rommel Mᴀʀᴛɪɴᴇᴢ Committed by Sean Stangl

Je README.md ĝisdatigu

parent 68b262f7
La projekto por la vortaro-retpaĝo ĉe http://www.tujavortaro.net.
Tuja Vortaro
============
Superrigardo
------------
La fontojn por la retpaĝo ĉe http://www.tujavortaro.net ĉi tiu deponejo enhavas.
Dependecoj
----------
- [Python](https://www.python.org/)
- [lxml](https://pypi.org/project/lxml/)
- [GNU Make](https://www.gnu.org/software/make/)
Kunmetado
---------
Se lokan instalon oni volas havi anstataŭe, ekzistas instrukcioj en ĉi tiu sekcio por tion fari.
### Per Nix
Se je [Nix](https://nixos.org/nix/) oni havas, plenumu je:
nix-shell --run make
### Sen Nix
Se ne, certigu, ke la dependencojn supre oni havas, tiam plenumu je:
make
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment