Public
Authored by linhnhi

Cự Giải luôn ưu tiên thân thích

12 cung hoàng đạo cho biết Cự Giải là tuýp người truyền thống, coi trọng cảm giác an toàn nên bình thường Cự Giải làm việc tuân thủ nguyên tắc một cách tuyệt đối. Họ sợ rằng nếu làm sai lệch thì sẽ dẫn tới kết quả tệ hại mà mình không gánh đỡ được, trong lòng bất an khó chịu. Khi hành động, lúc nào cũng nhìn trước ngó sâu, cân nhắc đạo lí đối nhân xử thế thật chỉn chu.

Nhưng có một trường hợp mà chòm sao này không cưỡng lại được, đó là khi người thân thích nhờ vả. Dựa vào nguyên tắc làm việc của 12 chòm sao thì có rất nhiều người sẽ ưu tiên người nhà, đối với Cự Giải vấn đề này còn nghiêm trọng hơn, luôn coi trọng người thân bất chấp cả nỗi sợ của mình.

40 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment