Commit 1eea0081 authored by Jimi Viita-aho's avatar Jimi Viita-aho
Browse files

added safe things

parent e160c0ed
......@@ -86,11 +86,30 @@
<nuxt-link class="link" to="/jarjesto/saannot">
<div
class="button"
:class="{ sidecurrent: this.current == 'jarjesto-saannot' }"
:class="{ sidecurrent: this.current == 'jarjesto-saannot'||
this.current.startsWith('jarjesto-saannot') }"
>
<p>Säännöt</p>
</div>
</nuxt-link>
<div
class="submenu"
v-if="this.current.startsWith('jarjesto-saannot')"
>
<nuxt-link to="/jarjesto/saannot/turvalliset-asiat">
<!-- / symbol converts to - symbol -->
<div
class="smallbutton"
:class="{
sidedark:
this.current == 'jarjesto-uudelle_opiskelijalle/tuutorit' ||
this.current.startsWith('jarjesto-uudelle_opiskelijalle/tuutorit'),
}"
>
<p>Turvalliset asiat</p>
</div>
</nuxt-link>
</div>
<nuxt-link class="link" to="/jarjesto/hallitus">
<div
class="button"
......
......@@ -256,7 +256,7 @@ export default {
{
hid: "og:title",
property: "og:title",
content: "Serveri ry - Sännöt",
content: "Serveri ry - Säännöt",
},
{
hid: "og:description",
......
<template>
<div class="wrapper page-content content-padding">
<p>
Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän,
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan,
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella.
</p>
<p>
Turvallisemmilla tiloilla viitataan yhteisölliseen pyrkimykseen luoda
turvallisuutta lisääviä käytäntöjä. Käytännössä turvallisemmissa tiloissa
ainejärjestö ja sen jäsenet pyrkivät ottamaan vastuuta hankalista
tilanteista. Ristiriitoja käsitellään sen sijaan, että niitä vain
siedetään.
</p>
<ol>
<li>
<p>
Ole kunnioittava. Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta. Käsittele
arkoja aiheita kunnioittavasti.
</p>
</li>
<li>
<p>
Anna tilaa. Huolehdi että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät
osalliseksi.
</p>
</li>
<li><p>Kunnioita kaikkien henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.</p></li>
<li>
<p>
Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia
stereotypioiden perusteella.
</p>
</li>
<li>
<p>
Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia ja
syrjiviä stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”.
</p>
</li>
<li>
<p>
Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei:n
sanominen tarkoittaa ei:tä. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen
sitä pyytää.
</p>
</li>
<li>
<p>
Jos olet eri mieltä jonkun kanssa, koita ilmaista se rakentavalla ja
rauhanomaisella tavalla. Keskity asiaan, älä henkilöön.
</p>
</li>
<li>
<p>
Mikäli jokin tilanne tuntuu epämukavalta, nostathan asian esiin,
esimerkiksi kertomalla siitä hallitukselle. Voit antaa palautetta
tilanteista myös jälkikäteen ja anonyymisti.
</p>
</li>
<li>
<p>
Puutu, mikäli todistat rasismia, syrjintää, häirintää tai muuta
epäasiallista käytösä.
</p>
</li>
</ol>
<p>
Serveri ry:n häirintäyhdyshenkilönä toimii sosiaalipoliittinen vastaavamme
Valerija Kirpu.
</p>
</div>
</template>
<script>
import Vue from 'vue'
export default {
name: 'Turvalliset',
layout() {
return 'jarjesto'
},
data: function () {
return {
view: 0,
}
},
head() {
return {
title: "Turvalliset asiat tjsp",
meta: [
{
hid: "description",
name: "description",
content:
"Turvalliset asiat tjsp",
},
{
hid: "twitter:title",
name: "twitter:title",
content: "Serveri ry - Turvalliset asiat tjsp",
},
{
hid: "twitter:description",
name: "twitter:description",
content: "Serverin turvalliset asiat tjsp",
},
/*{
hid: "twitter:image",
name: "twitter:image",
content: this.ogImage,
},*/
{
hid: "og:title",
property: "og:title",
content: "Serveri ry - Turvalliset asiat tjsp",
},
{
hid: "og:description",
property: "og:description",
content: "Serverin turvalliset asiat tjsp",
},/*
{
hid: "og:image",
property: "og:image",
content: this.ogImage,
},*/
{
hid: "og:url",
property: "og:url",
content:
this.$store.state.settings.baseurl + this.$route.path,
},
],
};
},
components: {},
}
</script>
<style scoped lang="scss">
@import '~/assets/scss/colors.scss';
@import '~/assets/scss/prepare.scss';
@import '~/assets/scss/text.scss';
@import '~/assets/scss/styling.scss';
</style>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment