CHANGELOG.md 75 Bytes
Newer Older
Alexandru Scvortov's avatar
Alexandru Scvortov committed
1
2
3
4
5
0.2.0
=====

Add support for "yes" prompts.

Alexandru Scvortov's avatar
Alexandru Scvortov committed
6
7
0.1.0
=====
Alexandru Scvortov's avatar
Alexandru Scvortov committed
8
9

Initial release.