Commit ddc99fd4 authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

README

parent a7c5b5bc
......@@ -30,7 +30,7 @@ Docker prostredi nachazejici se v adresari `Docker`
* V zavislosti na pouziti Docker nebo Docker Toolbox se pouzivaji ruzne IP adresy:
* Docker: localhost
* Docker Toolbox: IP virtualniho stroje (192.168.99.100)
* Docker Toolbox: IP virtualniho stroje (`192.168.99.100`)
* Pristup do beziciho kontejneru
* Cassandra<br>
......@@ -55,7 +55,7 @@ Docker prostredi nachazejici se v adresari `Docker`
`route add 172.18.0.0/16 192.168.99.100`<br>
atd., z duvodu pritomnosti virtualniho stroje, pod Linuxem neni potreba
System distribuovaneho uloziste
Instalace systemu distribuovaneho uloziste
--------
* Implementace se sklada ze ctyr Maven modulu:
......@@ -77,3 +77,23 @@ System distribuovaneho uloziste
* Jedna se o projekty vytvorene ve vyvojovem prostredi IntelliJ IDEA. Pro IDEA existuje plugin Docker,
kde lze videt po pripojeni obrazy a bezici kontejnery, zaroven lze sledovat jejich nastaveni a logy.
Spusteni systemu distribuovaneho uloziste
--------
Oba dva moduly `DistributedRepository` a `ProducerDemo` maji ve svych adresarich skript `run.sh`.
Skript vzdy zjisti adresu kontejneru, ve kterem bezi HDFS, a preda tuto adresu jako aplikacni promennou.
Jsou take nastaveny aplikacni promenne IP adres pro ostatni technologie (jako IP adresa virtualniho stroje `192.168.99.100`).
* Spusteni
`cd DistributedRepository`<br>
`./run.sh`<br>
`cd ProducerDemo`<br>
`./run.sh`<br>
Poznamka
--------
System byl vyvijen v prostredi Docker pod Windows, a tak vsechny skripty pro Docker obrazy a kontejnery,
a take spousteci skripty jsou nastaveny tak, aby slo vysledny system spustit rovnez v prostredi Docker pod Windows.
Pro spusteni pod Linuxem je potreba skripty upravit, prepsat IP adresy z `192.168.99.100` na `localhost` atd.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment