Commit abe334bf authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

Text - Performance chapter, comparing prototype vs final system

parent bab694f2
......@@ -33,7 +33,7 @@ Cassandra:
MongoDB:
Otevreni shell
$ docker run -it --link mongodb:mongodb --rm mongo mongo 192.168.99.100:27017
$ docker run -it --link mongodb:mongo --rm mongo:3.4 mongo 192.168.99.100:27017
Vypsani databazi
> show dbs
......
......@@ -53,7 +53,7 @@ Navod pro ovladani technologii v Docker prostredi
MongoDB
Otevreni Mongo shell
$ docker run -it --link mongodb:mongodb --rm mongo mongo 192.168.99.100:27017
$ docker run -it --link mongodb:mongo --rm mongo:3.4 mongo 192.168.99.100:27017
Distribuovany repositar
......
This diff is collapsed.
......@@ -138,4 +138,42 @@ Systém distribuovaného úložiště lze spustit skriptem \texttt{DistributedRe
\section{ProducerDemo}
Klientskou aplikaci lze spustit pomocí skriptu \texttt{ProducerDemo/run.sh}, který také dynamicky přepíše aplikační proměnné podle běžících kontejnerů.
\chapter{Data měření výkonnosti}
\section{Prototyp}
\begin{table}[h!]
\centering
\begin{tabular}{| l | l | l | l | l |}
\hline
\texttt{PCAP size (B)} & \texttt{Count of packets} & \texttt{Avg. packet size} & \texttt{Time (s)} & \texttt{Packets/s} \\ \hline
91 340 & 382 & 239,1099476 & 7 & 54,57142857 \\ \hline
1 955 172 & 1360 & 1437,626471 & 13 & 104,6153846 \\ \hline
412 254 & 1879 & 219,4007451 & 19 & 98,89473684 \\ \hline
420 869 & 2263 & 185,9783473 & 23 & 98,39130435 \\ \hline
449 234 & 2563 & 175,276629 & 29 & 88,37931034 \\ \hline
\end{tabular}\par
\bigskip
\caption{Tabulka obsahuje data naměřená při testování výkonnosti prototypu.}
\label{tablePerformancePrototype}
\end{table}
\section{Finální systém}
\begin{table}[h!]
\centering
\begin{tabular}{| l | l | l | l | l |}
\hline
\texttt{PCAP size (B)} & \texttt{Count of packets} & \texttt{Avg. packet size} & \texttt{Time (s)} & \texttt{Packets/s} \\ \hline
91 340 & 382 & 239,1099476 & 0,5 & 764 \\ \hline
1 955 172 & 1360 & 1437,626471 & 0,5 & 2720 \\ \hline
412 254 & 1879 & 219,4007451 & 0,5 & 3758 \\ \hline
420 869 & 2263 & 185,9783473 & 1 & 2263 \\ \hline
449 234 & 2563 & 175,276629 & 1,5 & 1709 \\ \hline
\end{tabular}\par
\bigskip
\caption{Tabulka obsahuje data naměřená při testování výkonnosti finálního systému.}
\label{tablePerformanceFinalSystem}
\end{table}
%\chapter{Plakát} % poster
No preview for this file type
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment