Commit a7c5b5bc authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

README formatting

parent 68068c04
......@@ -33,18 +33,18 @@ Docker prostredi nachazejici se v adresari `Docker`
* Docker Toolbox: IP virtualniho stroje (192.168.99.100)
* Pristup do beziciho kontejneru
* Cassandra
* Otevreni CSLSH
* `$ docker run -it --link cassandra:cassandra --rm martinfit/cassandra:3 cqlsh cassandra`
* Cassandra<br>
Otevreni CSLSH<br>
`$ docker run -it --link cassandra:cassandra --rm martinfit/cassandra:3 cqlsh cassandra`
* MongoDB
* Otevreni Mongo shell
* `$ docker run -it --link mongodb:mongo --rm mongo:3.4 mongo 192.168.99.100:27017`
* MongoDB<br>
Otevreni Mongo shell<br>
`$ docker run -it --link mongodb:mongo --rm mongo:3.4 mongo 192.168.99.100:27017`
* Kafka
* Kafka fronty jsou vytvoreny automaticky, pripadne je lze vytvorit nasledujicim prikazem:
* Kafka fronty jsou vytvoreny automaticky, pripadne je lze vytvorit nasledujicim prikazem:<br>
`$ docker exec kafka kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.99.100:2181 --replication-factor 1 --partitions 1 --topic input_topic`
* Vypsani topicu
* Vypsani topicu<br>
`$ docker exec kafka opt/kafka/bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper 192.168.99.100:2181`
* Hadoop/HDFS
......@@ -65,7 +65,7 @@ System distribuovaneho uloziste
* ProducerDemo: klientska aplikace
* Prvni je nutne nainstalovat moduly Communication a Persistence, ostatni 2 aplikace jsou na nich zavisle.
* Instalace probiha v tomto poradi:
* Instalace probiha v tomto poradi:<br>
`cd Communication`<br>
`./install.sh`<br>
`cd Persistence`<br>
......@@ -75,6 +75,5 @@ System distribuovaneho uloziste
`cd ProducerDemo`<br>
`./install.sh`<br>
* Jedna se o projekty vytvorene ve vyvojovem prostredi IntelliJ IDEA.
Pro IDEA existuje plugin Docker, kde lze videt po pripojeni obrazy
a bezici kontejnery, zaroven lze sledovat jejich nastaveni a logy.
* Jedna se o projekty vytvorene ve vyvojovem prostredi IntelliJ IDEA. Pro IDEA existuje plugin Docker,
kde lze videt po pripojeni obrazy a bezici kontejnery, zaroven lze sledovat jejich nastaveni a logy.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment