Commit 94ab1c45 authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

README

parent ddc99fd4
# Master-Thesis
Docker prostredi nachazejici se v adresari `Docker`
Docker prostredi
--------
Nachazi se v adresari `Docker`.
* Pozadavky
* Mit nainstalovany Docker (Docker Toolbox a Oracle VM VirtualBox pod Windows),
* Aktualni konfigurace v `Environment/docker-compose.yml` je pro prostredi
......@@ -58,6 +60,8 @@ Docker prostredi nachazejici se v adresari `Docker`
Instalace systemu distribuovaneho uloziste
--------
System se nachazi se v adresari `DIP_DistributedRepository`.
* Implementace se sklada ze ctyr Maven modulu:
* Communication: rozhrani pro komunikaci
* Persistence: obsluha Cassandry a MongoDB
......@@ -85,12 +89,22 @@ Oba dva moduly `DistributedRepository` a `ProducerDemo` maji ve svych adresarich
Skript vzdy zjisti adresu kontejneru, ve kterem bezi HDFS, a preda tuto adresu jako aplikacni promennou.
Jsou take nastaveny aplikacni promenne IP adres pro ostatni technologie (jako IP adresa virtualniho stroje `192.168.99.100`).
* Spusteni
* Spusteni<br>
`cd DistributedRepository`<br>
`./run.sh`<br>
`cd ProducerDemo`<br>
`./run.sh`<br>
Vstupni data - PCAP soubory
--------
Vstupni data se nachazi v adresari `PCAP_Input`.
Technicka zprava diplomove prace
--------
Nachazi se v adresari `Text` spolecne s latexovymi zdrojovymi kody, a pouzitymi obrazky a schematy. Technicka zprava je PDF dokument `projekt.pdf`.
Poznamka
--------
System byl vyvijen v prostredi Docker pod Windows, a tak vsechny skripty pro Docker obrazy a kontejnery,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment