Commit 8c299a59 authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

Text - corrections

parent 6d4d4aa5
This diff is collapsed.
......@@ -91,7 +91,7 @@ cz.vutbr.fit.producerdemo.demo.StorePcapProducerDemo.dataSourceStorage=HDFS \\
cz.vutbr.fit.producerdemo.demo.LoadPcapProducerDemo.dataSourceStorage=HDFS
}
\chapter{Běhové prostředí}
\chapter{Běhové prostředí} \label{dockerEnv}
Jako běhové prostředí pro systém distribuovaného repositáře byl zvolen projekt \texttt{Docker} \footnote{https://www.docker.com/} z~důvodu jednodušší a~oddělené správy použitých technologií. Každá technologie běží v~odděleném kontejneru spuštěném z~předem připraveného obrazu. Všechny soubory a~skripty týkající se běhového prostředí jsou uloženy v~adresáři \texttt{Docker/}.
\section{Obrazy}
......
No preview for this file type
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment