Commit 87f2aae7 authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

Text - chart comparing prototype and final system

parent bd6e71d9
......@@ -894,11 +894,24 @@ Z~uvedeného grafu pro rychlost prototypu \ref{FIG_PerformanceChartPrototype} vy
\vspace{0.5cm}
\noindent Pozn.: Z~výše uvedené hardwarové konfigurace vyplývá, že nebylo využito maximálního potenciálu použitých technologií, a~to zejména distribuovanosti systému, který by běžel místo jednoho počítače v~clusteru. V~takovém prostředí a~s~rychlým internetovým připojením by byla výkonnost systému znatelně vyšší.
\subsubsection{Výsledek srovnání}
\begin{figure}[!h]
\centering
\includegraphics[width=15cm]{template-fig/PerformanceChartComparePrototypeAndFinal.pdf}
\caption{Graf porovnávající rychlost prototypu a~finálního systému.}
\label{FIG_PerformanceChartComparePrototypeAndFinal}
\end{figure}
\noindent Graf \ref{FIG_PerformanceChartComparePrototypeAndFinal} je sloučením grafů \ref{FIG_PerformanceChartPrototype} a~\ref{FIG_PerformanceChartFinalSystem} a~zobrazuje porovnání rychlosti prototypu a~výsledného systému na zvolené množině vstupních dat. Z~grafu lze zpozorovat nárůst výkonu na stejné hardwarové konfiguraci pro stejná vstupní data. Pro tato data došlo ke 14 až 38násobnému zrychlení.
\section{Srovnání výkonu finálního systému na odlišných HW konfiguracích}
Předchozí porovnání prototypu a~výsledného systému bylo provedeno na běžně dostupné hardwarové konfiguraci, která bývá součástí levnějších notebooků. Tomu odpovídala i~zvolená množina vstupních dat obsahující pouze několik tisíc paketů. V~této sekci bude proveden test výkonnosti na silnější HW konfiguraci se vstupními PCAP soubory, které dohromady obsahují miliony paketů.
\subsubsection{Ukládání paketů}
Testovací scénář zahrnuje odeslání příkazů \texttt{STORE\_PCAP} z~klientské aplikace. Klient nečeká na odpovědi z~distribuovaného úložiště, prostě odesílá příkazy, dokud existují PCAP soubory ve zvoleném adresáři (název adresáře je předán jako vstupní parametr). Příkazy jsou uchovány v~Kafka frontě a~postupně čteny v~distribuovaném repositáři. Po zpracování jednotlivých příkazů se odesílají odpovědi klientovi. Testovací sada zahrnovala 102 PCAP souborů o~velikosti 67 až 270 MB, z~nichž téměř každý obsahoval 500 000 paketů. Dohromady se tedy jednalo o~10.3 GB dat a~50 851 631 paketů.
Testovací scénář zahrnuje odeslání příkazů \texttt{STORE\_PCAP} z~klientské aplikace. Klient nečeká na odpovědi z~distribuovaného úložiště, prostě odesílá zprávy s~příkazy, dokud existují PCAP soubory ve zvoleném adresáři (název adresáře obsahující PCAP soubory je předán jako vstupní parametr přes příkazovou řádku). Příkazy jsou uchovány v~Kafka frontě a~postupně čteny v~distribuovaném repositáři. Po zpracování jednotlivých příkazů se odesílají odpovědi klientské aplikaci.
Testovací sada zahrnovala 102 PCAP souborů o~velikosti 67 až 270 MB, z~nichž každý obsahoval 500 000 paketů s~výjimkou posledního souboru, ten pouze 351 631 paketů. Dohromady se tedy jednalo o~10.3 GB dat a~50 851 631 paketů.
\subsubsection{Čtení paketů}
Pro otestování rychlosti systému pro čtení paketů podle kritérií byla odeslána zpráva obsahující příkaz \texttt{LOAD\_PCAP} s~následujícími kritérii:
......
No preview for this file type
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment