Commit 683b35ce authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

README contents

parent 94ab1c45
# Master-Thesis
Obsah
--------
* [Docker prostredi](#docker-enviroment)
* [Instalace systemu distribuovaneho uloziste](#how-to-install)
* [Spusteni systemu distribuovaneho uloziste](#how-to-run)
* [Vstupni data - PCAP soubory](#input-data)
* [Technicka zprava diplomove prace](#text)
* [Poznamky](#notes)
Docker prostredi
--------
......@@ -105,9 +115,9 @@ Technicka zprava diplomove prace
Nachazi se v adresari `Text` spolecne s latexovymi zdrojovymi kody, a pouzitymi obrazky a schematy. Technicka zprava je PDF dokument `projekt.pdf`.
Poznamka
Poznamky
--------
System byl vyvijen v prostredi Docker pod Windows, a tak vsechny skripty pro Docker obrazy a kontejnery,
* System byl vyvijen v prostredi Docker pod Windows, a tak vsechny skripty pro Docker obrazy a kontejnery,
a take spousteci skripty jsou nastaveny tak, aby slo vysledny system spustit rovnez v prostredi Docker pod Windows.
Pro spusteni pod Linuxem je potreba skripty upravit, prepsat IP adresy z `192.168.99.100` na `localhost` atd.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment