Commit 56671efd authored by MartinFIT's avatar MartinFIT

Added DIP_Print.pdf and DIP_Wis.pdf

parent c4418a33
......@@ -13,7 +13,7 @@ Cílem této práce je navrhnout a~vytvořit distribuované úložiště pro dig
Kapitola \ref{chapter2} pojednává o~úložištích pro rozsáhlá strukturovaná i~nestrukturovaná data. V~jejich kontextu vysvětluje také termín Big data. Následují odstavce zaměřeny na distribuované databáze včetně jejich výhod a~nevýhod. Kapitola je završena uvedením principů NoSQL databází, rozdělení podle typů, a~srovnání s~relačními databázemi. Na NoSQL databázích bude založeno úložiště distribuovaného repositáře.
Cílem praktické části práce je navrhnout a~implementovat distribuovaný repositář. V~kapitole návrhu \ref{distrRepDesignChapter} je vysvětlena architektura systému, aplikační rozhraní, vlastnosti úložišť, princip ovládání repositáře a~také rozšiřitelnost pro nové druhy digitálních forenzních dat. Systém využívá Big data technologie. Pro komunikaci s~klientem jsou zprávy přenášeny tzv. \texttt{Message broker}-em Kafka. Jako úložiště slouží, v~závislosti na tom, o~jaký typ forenzních digitálních dat se jedná, NoSQL databáze a~distribuovaný souborový systém HDFS.
Cílem praktické části práce je navrhnout a~implementovat distribuovaný repositář. V~kapitole návrhu \ref{distrRepDesignChapter} je vysvětlena architektura systému, aplikační rozhraní, vlastnosti úložišť, princip ovládání repositáře a~také rozšiřitelnost pro nové druhy digitálních forenzních dat. Systém využívá Big data technologie. Pro komunikaci s~klientem jsou zprávy přenášeny pomocí platformy Kafka. Jako úložiště slouží, v~závislosti na tom, o~jaký typ forenzních digitálních dat se jedná, NoSQL databáze a~distribuovaný souborový systém HDFS.
Kapitola \ref{chapter_impl} se zabývá implementací distribuovaného úložiště, technickými detaily, způsobem asynchronní komunikace s~databázemi, ukládáním a~dotazováním nad daty (sekvenčním i~náhodným). Systém pracuje nad frameworkem Spring Boot, který usnadňuje konfiguraci a~použití Big data komponent. Jako běhové prostředí byl zvolen projekt \texttt{Docker}, který poskytuje jednotné rozhraní pro izolaci aplikací do kontejnerů.
......
No preview for this file type
......@@ -18,7 +18,7 @@
%\documentclass[]{fitthesis} % bez zadání - pro začátek práce, aby nebyl problém s překladem
\documentclass[zadani]{fitthesis} % odevzdani do wisu - odkazy jsou barevné
%\documentclass[zadani,print]{fitthesis} % pro tisk - odkazy jsou černé
%\documentclass[zadani,cprint]{fitthesis} % pro barevný tisk - odkazy jsou černé, znak VUT barevný
%\documentclass[cprint]{fitthesis} % pro barevný tisk - odkazy jsou černé, znak VUT barevný
% * Je-li prace psana v anglickem jazyce, je zapotrebi u tridy pouzit
% parametr english nasledovne:
% If thesis is written in english, it is necessary to use
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment