Commit ce252262 authored by Júda Ronén's avatar Júda Ronén

Pli da notoj (nur 8 estas farendaj…)

parent 597e015b
......@@ -19,4 +19,11 @@
\newcommand{\setEO}{\setLR\fontspec{Vesper Pro}}
\newcommand{\setHE}{\setRL\normalfont}
\newcommand{\hesectionfont}{\fontspec[Script=Hebrew]{Alef}}
\newcommand{\eosectionfont}{\fontspec[Script=Latin]{Droid Sans}}
\newcommand{\eosection}[1]{\subsection*{\eosectionfont #1}}
\newcommand{\hesection}[1]{\subsection*{\hesectionfont #1}}
\newcommand{\symbolglyph}[1]{{\fontspec{Symbola}#1}}
\subsection*{Antaŭparolo}
\eosection{Antaŭparolo}
La ideo por tiu ĉi libreto naskiĝis post mi aĉetis okarinon\footnote{Ovala blovinstrumento kun elstaranta buŝaĵo; tipe estas malgranda kaj farita el ceramiko. Estas ega vario inter aliaj okarinoj: je grando (el etaj al grandegaj), je materio kaj je la nombro de truoj (tipe el 4 al 12). La etimologio de la nomo \emph{ocarina} «ansereto» estas el la diminutivo de \emph{oca} «ansero» en la dialekto de Bolonjo, kiu venas el diminutivo mem (\emph{avicula} «birdeto», el \emph{avis} «birdo» en la latina lingvo); sekve, ni povas esperantigi tion kiel «birdeteto»…} kun Re’em: beleta kokcinelo kun kvar truoj, simila al la markemblemo de Puŝiŝit. La okarino venis kun paĝo, ke sur unu de ĝia flankoj estis priskribo de la fingrado kaj sur la alia estis kelkaj kantoj en tabulaturo, kiu similas al tio, kiu estas en la ĉi tiu libreto. La paĝo perdiĝis post unu minuto (kaj estis retrovita post kelkaj monatoj…), nu ni devis havi alternativon: Okalina.
\subsection*{Kio estas tabulaturo, kaj kiel oni legas ĝin?}
\eosection{Kio estas tabulaturo, kaj kiel oni legas ĝin?}
Ni konas skribado de muziko per la kutima moderna okcidentuma notskribo, signifante la tonalto per grafika alto kaj la tondaŭro per la formo de notoj. Tiu muzika notacio konvenas multajn instrumentojn (tiu estas malspecifa), kaj havas multajn teoriajn kaj realajn utilojn. En tabulaturo, tamen, tio, kiu estast signifita, ne estas la tonalto, sed la maniero de sia farado per specifa instrumento. Tio faras la tabulaturon pli alirebla por junaj lernantoj.
......
\subsection*{הקדמה}
\hesection{הקדמה}
הרעיון לחוברת הזאת נולד אחרי שקניתי עם ראם אוֹקָרִינָה\footnote{כלי־נשיפה סגלגל עם פומית בולטת החוצה; בדרך־כלל גודלו קטן והוא עשוי מחרס. קיימת שונות רבה בין האוקרינות השונות: הן בצורה, הן בגודל (מזעירות ועד לענקיות), הן בחומר והן במספר החורים (בדרך־כלל מ־4 עד 12). מקור השם, \Lat{ocarina}, הוא מצורת ההקטנה של \Lat{oca} „אווז” בדיאלקט של בולוניה, שהיא עצמה מילה שמגיעה מצורת \Lat{avicula} „עוף קטן” של \Lat{avis} „עוף” בלטינית; בעברית זה יהיה משהו כמו „ציפורפורונת”…}: פרת משה רבינו חמודה כזאת עם ארבעה חורים, קצת כמו הלוגו של „פושישית”. האוקרינה הגיעה עם דף שבצדו האחד הסבר על האצבוע ובצדו השני שניים־שלושה שירים בטבלטורה דומה לזו שבחוברת הזאת. הדף אבד תוך דקה (ונמצא אחרי כמה חודשים…), כך שהיה צורך למצוא תחליף, ומכאן המרחק ליצירה של מקבילה אוקרינאית לְאוּקַלֵּיקַלּוּת היה קצר. מה זה „אוקליקלות”, אתם שואלים? חוברת עם מנגינות קלות לנגינה בְּאוּקוּלֶלֶה\footnote{כלי־פריטה קטנטן בעל ארבעה מיתרים ומנעד של שתי אוקטבות. גם כאן מקור השם בקטנטנוּת: \Lat{{\fontspec{Gentium}ʻ}ukulele} משמעו „פרעוש קופץ” בשפה ההוואיאית.} שהכנתי, במקור לאילאיל. כמו החוברת הזאת, גם בה המנגינות כתובות בטבלטורה (אם כי באופן טבעי כזו שהיא שונה באופיה, בגלל ההבדלים בין הכלים), גם היא זמינה להורדה באופן חופשי (ר׳ קישור בסוף ההקדמה) וקיימת חפיפה חלקית בין המנגינות כאן ושם.
\subsection*{מה זה טבלטורה ואיך קוראים אותה?}
\hesection{מה זה טבלטורה ואיך קוראים אותה?}
אנחנו רגילים לכתיבה של מוזיקה על־גבי חַמְשָׁה, כאשר גובה הצליל מסומן על־ידי גובה התו על־גבי החמשה ואורכו מסומן על־ידי צורת התו. הצורת הכתיבה הזאת מתאימה לכלים רבים (כלומר, היא לא ספציפית לכלי מסויים) ויש לה יתרונות תיאורטיים ופרקטיים. בטבלטורה, לעומת זאת, מה שמסומן הוא לא הגובה של הצליל, אלא אופן ההפקה שלו על כלי מסויים, מה שהופך אותה לנגישה יותר ללומדים צעירים, בגלל שנחסך מהם הצורך לתווך בין סימון מופשט לביצוע קונקרטי בכלי שבו הם מנגנים.
המנגינות שבחוברת הזאת כתובות באופן שמתאים לאוקרינה בת ארבעה חורים (או לאוקרינה בת שישה חורים אם סותמים את שני החורים שבחלק התחתון). מחזיקים אותה בשתי ידיים, כשבכל יד האצבע והאמה יכולות לסתום את שני החורים שבכל צד. כל צליל מסומן על־ידי ריבוע שבו ארבעה חורים: הריבוע מייצג באופן סכימטי\footnote{במתכוון בחרתי בייצוג סכימטי ומינימליסטי. אם תחפשו \Lat{\texttt{ocarina tabs}} או \Lat{\texttt{ocarina tablature}} תמצאו מגוון ייצוגים שהם אולי יותר ריאליסטיים, אבל הרבה פחות קריאים ונוחים.} את האוקרינה, כשהפיה נמצאת בחלק התחתון. חור לבן הוא פתוח, חור אפור סגור וחור מקווקו חצי־סגור. לדוגמה:
המנגינות שבחוברת הזאת כתובות באופן שמתאים לאוקרינה בת ארבעה חורים (או לאוקרינה בת שישה חורים אם סותמים את שני החורים שבחלק התחתון). מחזיקים אותה בשתי ידיים, כשבכל יד האצבע והאמה יכולות לסתום את שני החורים שבכל צד. כל צליל מסומן בטבלטורה על־ידי ריבוע שבו ארבעה חורים: הריבוע מייצג באופן סכימטי\footnote{במתכוון בחרתי בייצוג סכימטי ומינימליסטי. אם תחפשו \Lat{\texttt{ocarina tabs}} או \Lat{\texttt{ocarina tablature}} ת מצאו מגוון ייצוגים שהם אולי יותר ריאליסטיים, אבל הרבה פחות קריאים ונוחים.} את האוקרינה, כשהפיה נמצאת בחלק התחתון. חור לבן הוא פתוח, חור כהה סגור וחור מקווקו חצי־סגור. לדוגמה:
\begin{compactitem}
\item אם כתוב \enliniatabulaturo{\c}, סותמים את כל ארבעת החורים ונושפים;
\item אם כתוב \enliniatabulaturo{\gis}, סותמים באמה שביד ימין את החור הרחוק מהפה שבצד ימין ואצבע שביד שמאלאת החור הקרוב אל הפה שביד שמאל ונושפים.
\item אם כתוב \enliniatabulaturo{\gis}, סותמים באמה שביד ימין את החור הרחוק מהפה שבצד ימין ואצבע שביד שמאל את החור הקרוב אל הפה שביד שמאל ונושפים.
\item אם כתוב \enliniatabulaturo{\C}, נושפים כשכל החורים פתוחים.
\end{compactitem}
......@@ -36,7 +36,7 @@
דו באוקטבה שניה הוא \enliniatabulaturo{{\C}}. אם נושפים חלש כשכל החורים סתומים מופק צליל קצת נמוך יותר (\enliniatabulaturo{\B}), כך שעקרונית ניתן לנגן גם סי באוקטבה נמוכה. זהו, 13 וחצי צלילים שונים: די מדהים איזה מגוון של מנגינות אפשר לנגן בעזרת הצלילים האלה.
לכל ריבוע משך קבוע. \enliniatabulaturo{\z} תופס יחידה קצבית אחת שממשיכה את הקודמת, כך של־\enliniatabulaturo{\mbox{\LR{\c\z}}} משך כפול מל־\enliniatabulaturo{\c}. היתרון שבשיטה הזאת הוא כפול: פישוט של הקריאה עבור נגנים צעירים או מי שאין להם נסיון בקריאת תווים (אין תיווך של סימנים מופשטים), והנגשה של המבנה הקצבי של המנגינה באופן חזותי.
לכל ריבוע משך קבוע. \enliniatabulaturo{\z} תופס יחידה קצבית אחת שממשיכה את הקודמת, כך של־\enliniatabulaturo{\mbox{\LR{\c\z}}} משך כפול מל־\enliniatabulaturo{\c}. היתרון שבשיטה הזאת הוא כפול: פישוט של הקריאה עבור נגנים צעירים או מי שאין להם נסיון בקריאת תווים (אין תיווך של סימנים מופשטים), והנגשה של המבנה הקצבי של המנגינה באופן חזותי (אפשר בקלות לראות את התבניות החוזרות).
חזרות מסומנות ב־\enliniatabulaturo{\r{0}{1}} ו־\enliniatabulaturo{\r{1}{0}} (מקבילות ל־\symbolglyph{𝄆} ו־\symbolglyph{𝄇} בתיווי המקובל). כשיש הבדל בין החזרה הראשונה והשניה משמש סימון \symbolglyph{} ממוספר מעל התיבות השונות.
......@@ -53,7 +53,7 @@
\subsection*{מידע נוסף ויצירת קשר}
\hesection{מידע נוסף ויצירת קשר}
%\begin{wrapfigure}[4]{l}{1.75cm}\vspace{-\baselineskip}\includegraphics[width=1.5cm]{../retejo.png}\end{wrapfigure}
האתר של החוברת הוא \url{http://xpr.digitalwords.net/ocarina}
......
\muzikajxo[
titolo-he = {יום הולדת שמח},
titolo-eo = {Feliĉan naskiĝtagon},
titolo-xx = {Happy Birthday},
titolo-xx = {Happy Birthday to You},
ikono = {🎈},
komponisto-he = {עממי},
komponisto-eo = {\emph{popola}},
komponisto-he = {?},
komponisto-eo = {?},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {לפי ספר השיאים של גינס, השיר הזה הוא השיר הידוע ביותר בשפה האנגלית. הזהות של מי שהלחינו את המנגינה, או חיברו את המילים (הטריוויאליות), לא ברורה באופן מוחלט, וכנראה תשאר בערפילי ההיסטוריה.},
noto-eo = {Laŭ la Guinness-libro de rekordoj, tiu ĉi kanto estas la plej konata anglalingva kanto. La idento de la komponisto kaj la verkisto de la kantoteksto (kiu sincere estas… banala) ne estas definitiva.},
]{birthday}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ ikono = {🌅},
komponisto-he = {אלמוני/ת},
komponisto-eo = {\emph{sennoma}},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {שיר עם באנגלית מהאי בריטניה (מספר ראוד\pnurletikedo{en.wikipedia.org/wiki/Roud_Folk_Song_Index}{roud} 12682).},
noto-eo = {Popola anglalingva kanto el la insulo Britio (Roud\pnurlref{roud} 12682)},
]{early}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ ikono = {🌳},
komponisto-he = {עממי},
komponisto-eo = {\emph{popola}},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {מילות השיר העבריות נכתבו על־ידי ישראל דושמן. השיר המקורי, \L{Hänschen klein} „הַנְס הקטן”, נכתב בגרמנית על־ידי פרנץ וידמן (1821–1882); מקור המנגינה, שמתועדת לפני כן למילים אחרות, אינו ידוע. לשיר גם גרסה ביידיש\pnurl{zemer.co.il/song.asp?id=2605} (הערשל קליין „הרשל הקטן”) ובקוריאנית\pnurl{he.wikipedia.org/wiki/יונתן_הקטן} (\LR{\fontspec{Baekmuk Batang}나비야} „הו, פרפר”).},
noto-eo = {Tiu ĉi kanto havas versioj al kelkaj lingvoj. La origina estas germanalingva (\emph{Hänschen klein} «Hanseto la malgranda»), far Franz Wiedemann (1821–1882), kaj estas hebrealingva (\R{יונתן הקטן} «Jonatan la malgranda»), jidalingva (\R{הערשל קליין} «Herŝel la malgranda») kaj korealingva ({\fontspec{Baekmuk Batang}나비야} «Papilio!») versioj.},
]{jonatan}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ ikono = {Ñ},
komponisto-he = {אלמוני/ת},
komponisto-eo = {\emph{sennoma}},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {הגרסה כאן מבוססת על אוסף המנגינות לריקודים שקיבץ צ׳זרה נגרי (1535 לערך~– 1605 לערך), כטבלטורה ללאוטה.\pnurletikedo{gerbode.net/sources/negri_nuove_inventione_1604/pdf/01_lo_spagnoletto.pdf}{spagnolettoliuto}},
noto-eo = {Nia koncerna versio baziĝas sur la dancmuzikaĵaro far Cesare Negri (ĉ.~1535~– ĉ.~1605), kiel liutotabulaturo.\pnurlref{spagnolettoliuto}},
]{spagnoletto}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ ikono = {🎈},
komponisto-he = {עממי},
komponisto-eo = {\emph{popola}},
komponisto-xx = {},
noto-he = {},
noto-eo = {},
noto-he = {לא ידוע מאת מי המילים או הלחן.\pnurl{zemer.co.il/song.asp?id=995}},
noto-eo = {La verkistoj kaj de la kantoteksto kaj de la melodio estas nekonataj.},
]{taxtaxtax}
\begin{tabulaturo}
......
......@@ -7,9 +7,10 @@
\setHE
\singlespace
\enhavo
\hesection{תוכן עניניים}
\input{muzikajxoj/cxiuj}
\renewcommand{\notesname}{}
{\large קישורים\hfill\EO{Ligiloj}}
\hesection{קישורים\hfill{\eosectionfont Ligiloj}}
\LTRmulticolcolumns
\begin{LTR}
\begin{multicols}{2}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment