Commit 35faed5d authored by Júda Ronén's avatar Júda Ronén

Finish the main part (except page numbering)

parent 1db62ae6
......@@ -6,8 +6,8 @@
%\includeonlyframes{current}
%%%\input{title}
%%%\input{sections/introduction/main}
\input{sections/ti-chi/main}
%%%\input{sections/conclusion}
%%%\input{sections/ti-chi/main}
\input{sections/conclusion}
%%%\input{sections/appendices}
\begin{otherlanguage}{english}
......
\part{Conclusion}
\part{סיכום}
\frame{\partpage}
\begin{frame}{Translator’s choices}
......
......@@ -350,142 +350,156 @@
\begin{frame}{משפחות}
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
speaker & addressee & T-V\\
\begin{tabular}{lrr}
\L{T-V} & נמען & מוען \\
\midrule
Weasley parents & Weasley children & \HLti{ti}\\
Weasley children & Weasley parents & \HLti{ti}\\
\HLti{ti} & ילדי משפחת ויזלי & הורי משפחת ויזלי \\
\HLti{ti} & הורי משפחת ויזלי & ילדי משפחת ויזלי\\
\\
Dursley parents & Dudley Dursley & \HLti{ti}\\
Dudley Dursley & Dursley parents & \HLti{ti}\\
\HLti{ti} & דאדלי דרסלי & הורי משפחת דרסלי \\
\HLti{ti} & הורי משפחת דרסלי & דאדלי דרסלי \\
\\
Dursley parents & Harry & \HLti{ti}\\
Harry & Dursley parents & \HLchisg{chi}
\HLti{ti} & הארי & הורי משפחת דרסלי \\
\HLchisg{chi} & הורי משפחת דרסלי & הארי
\end{tabular}
\end{center}
\end{frame}
%%% \subsection{Grown-ups \C{chi}-ing Harry}
%%%
%%% \begin{frame}{\ex People at the Leaky Cauldron \AtoB Harry}
%%% \biexample{5}{54}{54}{2}
%%% {
%%% \b{}
%%% {Then there was a great scraping of chairs and, next moment, Harry found himself shaking hands with everyone in the Leaky Cauldron.}
%%% {Bu sŵn mawr crafu cadeiriau, a’r eiliad nesaf roedd pawb yn y Gogor-Grochan yn ysgwyd llaw â Harri.}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘Doris Crockford, Mr Potter, can’t believe I’m meeting \hlyou{you} at last.’}
%%% {‘Cadi Morgan, y Bonwr Potter. Fedra i ddim credu ’mod i’n \hlchisg{eich} cyfarfod \hlchisg{chi} o’r diwedd.’}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘So proud, Mr Potter, I’m just so proud.’}
%%% {‘Braint fawr, y Bonwr Potter, braint fawr.’}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘Always wanted to shake \hlyou{your} hand – I’m all of a flutter.’}
%%% {‘Wedi dyheu erioed am gael ysgwyd llaw efo \hlchisg{chi}~— dwi wedi cynhyrfu’n lân!’}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘Delighted, Mr Potter, just can’t tell \hlyou{you}. Diggle’s the name, Dedalus Diggle.’}
%%% {‘Yn falch o’\hlchisg{ch} cyfarfod \hlchisg{chi}, y Bonwr Potter, yn falch dros ben. Dyfyr ydi’r enw, Dyfyr Drwyndwn.’}
%%% }
%%% \end{frame}
%%%
%%%
%%% \begin{frame}{\ex Madam Malkin \AtoB Harry}
%%% \biexample{5}{59}{60}{}
%%% {
%%% \b{}
%%% {‘Hogwarts, dear?’ she said, when Harry started to speak. ‘Got the lot here – another young man being fitted up just now, in fact.’}
%%% {‘Hogwarts, ’ngwas i?’ meddai hi, cyn gynted ag yr agorodd Harri ei geg. ‘Mae’r cwbl gen i yn fan’ma~— a dweud y gwir mae ’na ŵr ifanc arall yn cael ei ffitio ar y funud hefyd.’}
%%%
%%% \b{}
%%% {\textit{[a conversation between Harry and Draco]}}
%%% {[…]}
%%%
%%% \b{}
%%% {But before Harry could answer, Madam Malkin said, ‘That’s \hlyou{you} done, my dear,’ \mbox{[…]}}
%%% {Ond cyn i Harri gael cyfle i ateb, meddai Malan Meirion, ‘Dyna \hlti{ti}’n barod, ’ngwas i,’ \mbox{[…]}}
%%% }
%%% \end{frame}
%%%
%%%
%%% \begin{frame}{\ex Ollivander \AtoB Harry}
%%% \biexample{5}{63}{64}{}
%%% {
%%% \b{1}
%%% {An old man was standing before them, his wide, pale eyes shining like moons through the gloom of the shop.}
%%% {Safai hen ŵr o’u blaenau, ei lygaid llydan, gwelwon yn disgleirio fel lleuadau drwy fwrllwch y siop.}
%%%
%%% \b{1}
%%% {‘Hello,’ said Harry awkwardly.}
%%% {‘Helô,’ meddai Harri’n chwithig.}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘Ah yes,’ said the man. ‘Yes, yes. I thought I’d be seeing \hlyou{you} soon. Harry Potter.’ It wasn’t a question. ‘\hlyou{You} have \hlyou{your} mother’s eyes. \mbox{[…]}}
%%% {‘A, ie,’ meddai’r dyn. ‘Ie. Ie. Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n \hlchisg{eich} gweld \hlchisg{chi} cyn bo hir, Harri Potter.’ Nid cwestiwn oedd o. ‘Mae llygaid \hlchisg{eich} mam \hlchisg{gynnoch chi}. \mbox{[…]}}
%%% }
%%% \end{frame}
%%%
%%%
%%% \begin{frame}{\ex Ollivander \AtoB Hagrid}
%%% \biexample{5}{64}{65}{}
%%% {
%%% %\b{}
%%% %{He shook his head and then, to Harry’s relief, spotted Hagrid.}
%%% %{Ysgydwodd ei ben ac yna, er rhyddhad i Harri, sylwodd ar Hagrid.}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘Rubeus! Rubeus Hagrid! How nice to see \hlyou{you} again ... Oak, sixteen inches, rather bendy, wasn’t it?’}
%%% {‘Rubeus! Rubeus Hagrid! Dda gen i \hlti{dy} weld \hlti{di} eto… derw, un fodfedd ar bymtheg, eithaf ystwyth, yntê?’}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘It was, sir, yes,’ said Hagrid.}
%%% {‘Ia, syr, ia,’ meddai Hagrid.}
%%%
%%% \b{}
%%% {‘Good wand, that one. But I suppose they snapped it in half when \hlyou{you} got expelled?’ said Mr Ollivander, suddenly stern.}
%%% {‘Hudlath dda, honna. Ond mae’n debyg iddyn nhw ei thorri hi’n glec yn ei hanner pan \hlti{gest ti} dy ddiarddel,’ meddai Onllwyn ab Oswallt, gan droi’n chwyrn yn sydyn.}
%%% }
%%% \end{frame}
%%%
%%%
%%%
%%%
%%% %\begin{frame}{\ex Snape \AtoB Harry}
%%% % \biexample{8}{103}{108}{}
%%% %‘Sit down,’ he snapped at Hermione. ‘For your information, Potter, asphodel and wormwood make a sleeping potion so powerful it is known as the Draught of Living Death. A bezoar is a stone taken from the stomach of a goat and it will save you from most poisons. As for monkshood and wolfsbane, they are the same plant, which also goes by the name of aconite. Well? Why aren’t you all copying that down?’
%%%
%%%
%%% %\begin{frame}{\ex Madam Pince \AtoB Harry}
%%% % \biexample{12}{146}{156}{}
%%% % {
%%% % \b{}
%%% % {‘What are \hlyou{you} looking for, boy?’}
%%% % {‘Am be \hlchisg{’dach chi}’n chwilio?’}
%%% %
%%% % \b{}
%%% % {‘Nothing,’ said Harry.}
%%% % {‘Dim byd,’ meddai Harri.}
%%% %
%%% % \b{}
%%% % {Madam Pince the librarian brandished a feather duster at him.}
%%% % {Ysgydwodd Madam Powys, y llyfrgellydd, dynnwr llwch plu dan ei drwyn.}
%%% %
%%% % \b{}
%%% % {‘\hlyou{You}’d better get out, then. Go on – out!’}
%%% % {‘Well \hlchisg{ichi} fynd o’ma, felly. \hlchisg{Brysiwch}~— \hlchisg{ewch}!’}
%%% % }
%%% %\end{frame}
%%% %
%%% %
%%% %\begin{frame}{\ex Firenze \AtoB Harry}
%%% % \biexample{15}{187}{203}{}
%%% % {
%%% % \b{}
%%% % {‘\hlyou{You} are the Potter boy,’ he said. ‘\hlyou{You} had better get back to Hagrid. The Forest is not safe at this time~— especially for \hlyou{you}. Can \hlyou{you} ride? It will be quicker this way.}
%%% % {‘Harri Potter \hlchisg{ydych chi},’ meddai, ‘Well \hlchisg{ichi} fynd yn ôl at Hagrid. Dydi’r Goedwig ddim yn ddiogel ar yr adeg yma~— yn arbennig i \hlchisg{chi}. \hlchisg{Fedrwch chi} farchogaeth? Bydd yn gyflymach fel hyn.}
%%% % }
%%% %\end{frame}
\subsection{Grown-ups \C{chi}-ing Harry}
\begin{frame}{\ex People at the Leaky Cauldron \AtoB Harry}
\biexample{5}{54}{54}{⚙⚙⚙75}{2}
{
\b{}
{Then there was a great scraping of chairs and, next moment, Harry found himself shaking hands with everyone in the Leaky Cauldron.}
{Bu sŵn mawr crafu cadeiriau, a’r eiliad nesaf roedd pawb yn y Gogor-Grochan yn ysgwyd llaw â Harri.}
{ואז נשמעה גרירת כיסאות אדירה, והארי מצא את עצמו לוחץ ידיים עם כל יושבי \textit{הקלחת הרותחת}.}
\b{}
{‘Doris Crockford, Mr Potter, can’t believe I’m meeting \hlyou{you} at last.’}
{‘Cadi Morgan, y Bonwr Potter. Fedra i ddim credu ’mod i’n \hlchisg{eich} cyfarfod \hlchisg{chi} o’r diwedd.’}
{„דוֹרִיס קְרוֹקְפוֹרְד, מר פּוֹטר. אני לא מאמינה שסוף־סוף אני פוגשת \hlyouheb{אותך}.”}
\b{}
{‘So proud, Mr Potter, I’m just so proud.’}
{‘Braint fawr, y Bonwr Potter, braint fawr.’}
{„איזה כבוד, מר פּוֹטר, איזה כבוד.”}
\b{}
{‘Always wanted to shake \hlyou{your} hand – I’m all of a flutter.’}
{‘Wedi dyheu erioed am gael ysgwyd llaw efo \hlchisg{chi}~— dwi wedi cynhyrfu’n lân!’}
{„תמיד רציתי ללחוץ את \hlyouheb{ידך}~— כולי התרגשות.”}
\b{}
{‘Delighted, Mr Potter, just can’t tell \hlyou{you}. Diggle’s the name, Dedalus Diggle.’}
{‘Yn falch o’\hlchisg{ch} cyfarfod \hlchisg{chi}, y Bonwr Potter, yn falch dros ben. Dyfyr ydi’r enw, Dyfyr Drwyndwn.’}
{„לְאושר לי, מר פּוֹטר, \hlyouheb{אינך} יודע עד כמה. דִיגֶל הוא שמי, דֶדַאלוּס דִיגֶל.”}
}
\end{frame}
\begin{frame}{\ex Madam Malkin \AtoB Harry}
\biexample{5}{59}{60}{⚙⚙⚙83}{}
{
\b{}
{‘Hogwarts, dear?’ she said, when Harry started to speak. ‘Got the lot here – another young man being fitted up just now, in fact.’}
{‘Hogwarts, ’ngwas i?’ meddai hi, cyn gynted ag yr agorodd Harri ei geg. ‘Mae’r cwbl gen i yn fan’ma~— a dweud y gwir mae ’na ŵr ifanc arall yn cael ei ffitio ar y funud hefyd.’}
{„הוֹגְווֹרטְס, חמוד?” היא אמרה כשהארי התחיל לדבר. „יש לי כאן הכול. למעשה, אנחנו בדיוק מתאימים מדים לעוד בחור צעיר.”}
\b{}
{\textit{[a conversation between Harry and Draco]}}
{\mbox{[…]}}
{\textit{[שיחה בין הארי ודארקו]}}
\b{}
{But before Harry could answer, Madam Malkin said, ‘That’s \hlyou{you} done, my dear,’ \mbox{[…]}}
{Ond cyn i Harri gael cyfle i ateb, meddai Malan Meirion, ‘Dyna \hlti{ti}’n barod, ’ngwas i,’ a neidiodd Harri i lawr oddi ar y stôl yn falch o glae esgus i orffen siarad âŕ bachgen.}
{אבל לפני שהארי הספיק לענות, מַדאם מַלקין אמרה, „זהו, גמרנו \hlyouheb{איתך}, חמוד,” והארי, שלא הצטער שיש לו תירוץ להפסיק לדבר עם הילד, ירד בקפיצה מהשרפרף.}
}
\end{frame}
\begin{frame}{\ex אוליבנדר \AtoB הארי}
\biexample{5}{63}{64}{⚙⚙⚙88}{}
{
\b{1}
{An old man was standing before them, his wide, pale eyes shining like moons through the gloom of the shop.}
{Safai hen ŵr o’u blaenau, ei lygaid llydan, gwelwon yn disgleirio fel lleuadau drwy fwrllwch y siop.}
{מולם עמד אדם קשיש. עיניו הגדולות, הבהירות, בהקו כמו ירחים באפלולית החנות.}
\b{1}
{‘Hello,’ said Harry awkwardly.}
{‘Helô,’ meddai Harri’n chwithig.}
{„שלום,” אמר הארי בעצבנות.}
\b{}
{‘Ah yes,’ said the man. ‘Yes, yes. I thought I’d be seeing \hlyou{you} soon. Harry Potter.’ It wasn’t a question. ‘\hlyou{You} have \hlyou{your} mother’s eyes. \mbox{[…]}}
{‘A, ie,’ meddai’r dyn. ‘Ie. Ie. Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n \hlchisg{eich} gweld \hlchisg{chi} cyn bo hir, Harri Potter.’ Nid cwestiwn oedd o. ‘Mae llygaid \hlchisg{eich} mam \hlchisg{gynnoch chi}. \mbox{[…]}}
{„אה כן,” אמר הקשיש. „כן, כן, חשבתי שאראה \hlyouheb{אותך} בקרוב. הארי פּוֹטֶר.” זו לא היתה שאלה. „יש \hlyouheb{לך} עיניים כמו של אמא \hlyouheb{שלך}. \mbox{[…]}}
}
\end{frame}
\begin{frame}{\ex אוליבנדר \AtoB האגריד}
\biexample{5}{64}{65}{⚙⚙⚙89}{}
{
%\b{}
%{He shook his head and then, to Harry’s relief, spotted Hagrid.}
%{Ysgydwodd ei ben ac yna, er rhyddhad i Harri, sylwodd ar Hagrid.}
\b{}
{‘Rubeus! Rubeus Hagrid! How nice to see \hlyou{you} again ... Oak, sixteen inches, rather bendy, wasn’t it?’}
{‘Rubeus! Rubeus Hagrid! Dda gen i \hlti{dy} weld \hlti{di} eto… derw, un fodfedd ar bymtheg, eithaf ystwyth, yntê?’}
{„רוּבֶּאוּס! רוּבֶּאוּס האגְריד! כמה נעים לראות \hlyouheb{אותך} שוב… אלון, ארבעים סנטימטר, די כפיף, אם אני זוכר נכון?”}
\b{}
{‘It was, sir, yes,’ said Hagrid.}
{‘Ia, syr, ia,’ meddai Hagrid.}
{„אכן נכון אדוני, כן,” אמר האגְריד.}
\b{}
{‘Good wand, that one. But I suppose they snapped it in half when \hlyou{you} got expelled?’ said Mr Ollivander, suddenly stern.}
{‘Hudlath dda, honna. Ond mae’n debyg iddyn nhw ei thorri hi’n glec yn ei hanner pan \hlti{gest ti} dy ddiarddel,’ meddai Onllwyn ab Oswallt, gan droi’n chwyrn yn sydyn.}
{„שרביט טוב זה היה, אבל אני משער שהם שברו אותו לשניים \hlyouheb{כשסולקת} מבית־הספר,” אמר אדון אוֹליבַנדֶר, מַרצין פתאום.}
}
\end{frame}
%\begin{frame}{\ex Snape \AtoB Harry}
% \biexample{8}{103}{108}{}
%‘Sit down,’ he snapped at Hermione. ‘For your information, Potter, asphodel and wormwood make a sleeping potion so powerful it is known as the Draught of Living Death. A bezoar is a stone taken from the stomach of a goat and it will save you from most poisons. As for monkshood and wolfsbane, they are the same plant, which also goes by the name of aconite. Well? Why aren’t you all copying that down?’
%\begin{frame}{\ex Madam Pince \AtoB Harry}
% \biexample{12}{146}{156}{}
% {
% \b{}
% {‘What are \hlyou{you} looking for, boy?’}
% {‘Am be \hlchisg{’dach chi}’n chwilio?’}
%
% \b{}
% {‘Nothing,’ said Harry.}
% {‘Dim byd,’ meddai Harri.}
%
% \b{}
% {Madam Pince the librarian brandished a feather duster at him.}
% {Ysgydwodd Madam Powys, y llyfrgellydd, dynnwr llwch plu dan ei drwyn.}
%
% \b{}
% {‘\hlyou{You}’d better get out, then. Go on – out!’}
% {‘Well \hlchisg{ichi} fynd o’ma, felly. \hlchisg{Brysiwch}~— \hlchisg{ewch}!’}
% }
%\end{frame}
%
%
%\begin{frame}{\ex Firenze \AtoB Harry}
% \biexample{15}{187}{203}{}
% {
% \b{}
% {‘\hlyou{You} are the Potter boy,’ he said. ‘\hlyou{You} had better get back to Hagrid. The Forest is not safe at this time~— especially for \hlyou{you}. Can \hlyou{you} ride? It will be quicker this way.}
% {‘Harri Potter \hlchisg{ydych chi},’ meddai, ‘Well \hlchisg{ichi} fynd yn ôl at Hagrid. Dydi’r Goedwig ddim yn ddiogel ar yr adeg yma~— yn arbennig i \hlchisg{chi}. \hlchisg{Fedrwch chi} farchogaeth? Bydd yn gyflymach fel hyn.}
% }
%\end{frame}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment