Commit b3626b84 authored by ronie's avatar ronie

Merge branch 'undefined' into 'master'

Replace Slovak strings.po

See merge request !1
parents 29be02f0 81cbad53
......@@ -2,19 +2,31 @@
# Addon Name: CU LRC Lyrics
# Addon id: script.cu.lrclyrics
# Addon Provider: Taxigps|ronie
# Translator: Miro \"Valec\" Valko <mvalec@atlas.sk>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: XBMC Addons\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: alanwww1@xbmc.org\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://trac.kodi.tv/\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Kodi Translation Team\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-10 15:46+0100\n"
"Last-Translator: Miro \"Valec\" Valko <mvalec@atlas.sk>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/xbmc-addons/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sk\n"
"Language: sk_SK\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
msgctxt "Addon Summary"
msgid "CU LRC Lyrics"
msgstr "CU LRC Lyrics"
msgctxt "Addon Description"
msgid "CU LRC Lyrics is a lyrics script for Kodi. It supports regular as well as LRC Lyrics. The script can search synchronized/unsynchronized lyrics embedded, from file or by scrapers. It can read .lrc/.txt lyrics file saved at the same path by same file name with .mp3(or other type of music)."
msgstr ""
"CU LRC Lyrics je doplnok poskytujúci texty skladieb pre Kodi. Podporuje tak bežné, ako aj LRC formáty. Doplnok môže vyhľadávať synchronizované/nesynchronizované vložené texty skladieb, uložené v samostatnom súbore alebo ich získať cez sťahovače. Dokáže čítať .lrc/.txt súbory v rovnakom "
"priečinku a s rovnakým názvom ako .mp3 súbor (alebo iný hudobný súbor)."
msgctxt "#32000"
msgid "File"
......@@ -28,17 +40,59 @@ msgctxt "#32002"
msgid "Embedded"
msgstr "Vložené"
msgctxt "#32003"
msgid "Lyrics offset"
msgstr "Posun textu piesne"
msgctxt "#32004"
msgid "Searching lyrics..."
msgstr "Hľadám texty..."
msgctxt "#32005"
msgid "Select lyrics:"
msgstr "Zvoľte text:"
msgctxt "#32006"
msgid "Select different lyrics"
msgstr "Zvoľte iný text"
msgctxt "#32007"
msgid "Manually sync lyrics"
msgstr "Manuálne zosynchronizovať text"
msgctxt "#32008"
msgid "Delayed by: %ss"
msgstr "Oneskorené: %ss"
msgctxt "#32009"
msgid "Ahead by: %ss"
msgstr "Napred: %ss"
# empty strings from id 32010 to 32100
# Settings labels
msgctxt "#32101"
msgid "Save lyrics to lyrics folder"
msgstr "Uložiť Texty skladieb"
msgid "Search and save lyrics in separate lyrics folder"
msgstr "Vyhľadať a uložiť texty do osobitného priečinka"
msgctxt "#32102"
msgid "- Lyrics folder"
msgstr "Uložiť priečinok"
msgstr "- Priečinok textov piesní"
msgctxt "#32103"
msgid "- Filename format"
msgstr "- Formát názvu súboru"
msgctxt "#32104"
msgid "%N %A - %T"
msgstr "%N %A - %T"
msgctxt "#32105"
msgid "%A\\%T"
msgstr "%A\\%T"
msgctxt "#32106"
msgid "Use only filename for search"
msgstr "Použiť len názov súboru pre vyhľadávanie"
msgstr "Na vyhľadávanie použiť len názov súboru"
msgctxt "#32107"
msgid "Filename format"
......@@ -53,16 +107,45 @@ msgid "%A\\%B\\%T"
msgstr "%A\\%B\\%T"
msgctxt "#32110"
msgid "%A\\%B\\%N %T"
msgstr "%A\\%B\\%N %T"
msgid "%A\\%B\\%N (-) %T"
msgstr "%A\\%B\\%N (-) %T"
msgctxt "#32111"
msgid "Same name lyrics saved in sub folder"
msgstr "Načítať texty skladieb s rovnakým menom súboru z podpriečinku"
msgid "Lyrics are in a subfolder"
msgstr "Texty sú v podpriečinku"
msgctxt "#32112"
msgid "- Sub folder name"
msgstr "- Názov podpriečinku"
msgid "- Subfolder name"
msgstr "Názov podpriečinka"
msgctxt "#32113"
msgid "Search and save lyrics in song folder"
msgstr "Vyhľadať a uložiť texty do priečinka ku piesni"
msgctxt "#32114"
msgid "%N - %A - %T"
msgstr "%N - %A - %T"
msgctxt "#32115"
msgid "Display options"
msgstr "Nastavenie zobrazenia"
msgctxt "#32116"
msgid "Search options"
msgstr "Nastavenie vyhľadávania"
msgctxt "#32117"
msgid "Lyrics files"
msgstr "Súbory textov piesní"
msgctxt "#32118"
msgid "Debugging"
msgstr "Ladenie"
# empty strings from id 32120 to 32148
msgctxt "#32149"
msgid "Expert"
msgstr "Pokročilé"
msgctxt "#32150"
msgid "Scrapers"
......@@ -70,15 +153,15 @@ msgstr "Sťahovače"
msgctxt "#32151"
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
msgstr "Nastavenia"
msgctxt "#32152"
msgid "Search for embedded lyrics"
msgstr "Hľadať vložené Texty skladieb"
msgstr "Hľadať vložené texty skladieb"
msgctxt "#32153"
msgid "Search for local lyrics files"
msgstr "Hľadať lokálne súbory Textov skladieb"
msgstr "Hľadať lokálne súbory texto skladieb"
msgctxt "#32154"
msgid "Synchronised lyrics scrapers"
......@@ -88,10 +171,50 @@ msgctxt "#32155"
msgid "Regular lyrics scrapers"
msgstr "Sťahovače bežných textov skladieb"
msgctxt "#32156"
msgid "Display lyrics automatically"
msgstr "Automaticky zobraziť text piesne"
msgctxt "#32157"
msgid "Clean song title (remove part in brackets)"
msgstr "Vyčistiť názov piesne (odstrániť časti v zátvorkách)"
msgctxt "#32158"
msgid "Script is already running!"
msgstr "Skript je už spustený!"
msgctxt "#32159"
msgid "Enable debug logging"
msgstr "Začať ukladať informácie / debug log"
msgstr "Povoliť ukladať ladiace informácie"
msgctxt "#32199"
msgid "CU LRC Lyrics"
msgstr "CU LRC Lyrics"
msgctxt "#32160"
msgid "Hide notifications"
msgstr "Skryť notifikácie"
msgctxt "#32161"
msgid "Remove Chinese/Korean text from lyrics"
msgstr "Odstrániť z textov Čínsko/Kórejské texty"
msgctxt "#32162"
msgid "Scraper test"
msgstr "Test sťahovačov"
msgctxt "#32163"
msgid "Testing: %s"
msgstr "Testujem: %s"
msgctxt "#32164"
msgid "All scrapers are working ok"
msgstr "Všetky sťahovače sú funkčné."
msgctxt "#32165"
msgid "Failed scrapers: %s"
msgstr "Nefunkčné sťahovače: %s"
msgctxt "#32166"
msgid "Time offset for synchronised lyrics"
msgstr "Časový posun pre synchronizované texty"
msgctxt "#32167"
msgid "Delete lyrics"
msgstr "Vymazať text"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment