Commit d03d69ba authored by Rolf's avatar Rolf

DFS mode fixed to ”radar detect”. On newer firmware, DFS is not visible as an option.

parent f820547f
img/mikrotik-region-settings.png

397 KB | W: | H:

img/mikrotik-region-settings.png

399 KB | W: | H:

img/mikrotik-region-settings.png
img/mikrotik-region-settings.png
img/mikrotik-region-settings.png
img/mikrotik-region-settings.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -40,7 +40,7 @@ Maar er word natuurlijk ook gewoon gekletst over radio's.
Alle verkeer van/naar Mattermost loopt via HTTPS, en data wordt lokaal opgeslagen op een
manier die niet eenvoudig te benaderen is, zelfs niet voor beheerders. Geen reclame,
geen winstoogmerk, geen filtering, geen profiling.
geen winstoogmerk, geen filtering, geen profiling.
Hoewel de chatserver om praktische en technische redenen ook vanaf het "normale" internet
bereikbaar is, is deze chatserver uitsluitend bedoeld en toegankelijk voor geregistreerde
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment