Commit 642f94ba authored by Rolf's avatar Rolf

Playing with markup

parent a74d35dd
Hamnet Chat
===========
Zendamateurs zijn eigenwijs. Het moet beter, anders gekker, groter, kleiner, sneller
<span style="float: left; font-size: 400%; line-height: 80%;">Z<span>endamateurs zijn eigenwijs. Het moet beter, anders gekker, groter, kleiner, sneller
of trager dan "de rest van de wereld". Maar vooral: We willen het zelf doen.
Een wereldwijd DMR communicatie netwerk, waarvan het netwerk verkeer ook nog eens
......@@ -10,7 +10,7 @@ we niet ook zelf onze "Appjes" transporteren en verwerken. Daarom is er door
[Stichting Scoop Hobbyfonds](https://www.hobbyscoop.nl/onze-stichting/) een Mattermost
server ingericht op Hamnet.
<img style="float:right" src="mattermost-dorpsplein.png"/>
<img style="float:right" width="100px" src="mattermost-dorpsplein.png"/>
[Mattermost](https://github.com/mattermost) is een Open Source
[MIT license](https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License) groeps-chat applicatie die
gericht is op grote project teams en/of bedrijven. Mensen die al bekend zijn met Slack of
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment