Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #69611591
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar build build

02:12

passed #69611590
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test dogfood

01:10

passed #69611589
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test docs

01:43

passed #69611588
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test linters

01:56

passed #69611587
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python37

01:29

70.0%
passed #69611586
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python36

01:23

70.0%
passed #69611585
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python35

01:23

70.0%
passed #69611584
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python34

01:20

70.0%
passed #69611583
master
33e7eae5
#22403950 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python2

01:28

70.0%
passed #69605248
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar build build

02:14

passed #69605246
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test dogfood

02:20

passed #69605245
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test docs

04:31

passed #69605244
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test linters

03:07

passed #69605242
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python36

02:27

70.0%
passed #69605240
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python35

01:30

70.0%
passed #69605239
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python34

01:37

70.0%
passed #69605238
master
63b603c7
#22401956 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python2

01:34

70.0%
passed #69373041
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar build build

01:07

passed #69373040
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test dogfood

01:02

passed #69373039
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test docs

01:19

passed #69373038
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test linters

02:26

passed #69373037
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python36

01:18

70.0%
passed #69373036
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python35

01:11

70.0%
passed #69373035
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python34

01:45

70.0%
passed #69373034
master
d6ab3211
#22333016 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python2

01:10

70.0%
skipped #69372779
master
d6eea404
#22332927 by Ian Stapleton Cordasco's avatar build build
passed #69372778
master
d6eea404
#22332927 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test dogfood

01:06

passed #69372777
master
d6eea404
#22332927 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test docs

02:13

failed #69372776
master
d6eea404
#22332927 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test linters

02:15

passed #69372775
master
d6eea404
#22332927 by Ian Stapleton Cordasco's avatar test python36

02:17

70.0%