Commit b0b8f4ad authored by Sascha Pfeiffer's avatar Sascha Pfeiffer

fixing json in pl datatables translation

Signed-off-by: default avatarSascha Pfeiffer <[email protected]>
parent 6e9aaacc
{
processing: "Przetwarzanie...",
search: "Szukaj:",
lengthMenu: "Pokaż _MENU_ pozycji",
info: "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie",
infoEmpty: "Pozycji 0 z 0 dostępnych",
infoFiltered: "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)",
infoPostFix: "",
loadingRecords: "Wczytywanie...",
zeroRecords: "Nie znaleziono pasujących pozycji",
emptyTable: "Brak danych",
paginate: {
first: "Pierwsza",
previous: "Poprzednia",
next: "Następna",
last: "Ostatnia"
"processing": "Przetwarzanie...",
"search": "Szukaj:",
"lengthMenu": "Pokaż _MENU_ pozycji",
"info": "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie",
"infoEmpty": "Pozycji 0 z 0 dostępnych",
"infoFiltered": "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)",
"infoPostFix": "",
"loadingRecords": "Wczytywanie...",
"zeroRecords": "Nie znaleziono pasujących pozycji",
"emptyTable": "Brak danych",
"paginate": {
"first": "Pierwsza",
"previous": "Poprzednia",
"next": "Następna",
"last": "Ostatnia"
},
aria: {
sortAscending: ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco",
sortDescending: ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco"
"aria": {
"sortAscending": ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco",
"sortDescending": ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco"
}
}
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment