vi.po 123 KB
Newer Older
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1 2 3 4 5 6 7 8
# Vietnamese translations for procps-ng package
# Bản dịch Tiếng Việt dành cho gói procps-ng.
# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the procps-ng package.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: procps-ng 3.3.10-rc1\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: procps@freelists.org\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
11
"POT-Creation-Date: 2016-07-10 08:19+1000\n"
12
"PO-Revision-Date: 2014-09-13 08:57+0700\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Basepath: ../\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
22
#: free.c:74 slabtop.c:189 uptime.c:59 w.c:453
Craig Small's avatar
Craig Small committed
23 24 25 26 27 28 29 30 31
#, c-format
msgid " %s [options]\n"
msgstr " %s [các tùy chọn]\n"

#: free.c:76
msgid " -b, --bytes     show output in bytes\n"
msgstr " -b, --bytes     hiển thị kết xuất theo đơn vị byte\n"

#: free.c:77
Craig Small's avatar
Craig Small committed
32 33
#, fuzzy
msgid "   --kilo     show output in kilobytes\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
34 35 36
msgstr " -k, --kilo     hiển thị kết xuất theo đơn vị kilobytes\n"

#: free.c:78
Craig Small's avatar
Craig Small committed
37 38
#, fuzzy
msgid "   --mega     show output in megabytes\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
39 40 41
msgstr " -m, --mega     hiển thị kết xuất theo đơn vị megabytes\n"

#: free.c:79
Craig Small's avatar
Craig Small committed
42 43
#, fuzzy
msgid "   --giga     show output in gigabytes\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
44 45 46 47
msgstr " -g, --giga     hiển thị kết xuất theo đơn vị gigabytes\n"

#: free.c:80
msgid "   --tera     show output in terabytes\n"
48
msgstr "   --tera     hiển thị kết xuất theo đơn vị terabytes\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
49 50

#: free.c:81
Craig Small's avatar
Craig Small committed
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
#, fuzzy
msgid "   --peta     show output in petabytes\n"
msgstr "   --tera     hiển thị kết xuất theo đơn vị terabytes\n"

#: free.c:82
#, fuzzy
msgid " -k, --kibi     show output in kibibytes\n"
msgstr " -k, --kilo     hiển thị kết xuất theo đơn vị kilobytes\n"

#: free.c:83
#, fuzzy
msgid " -m, --mebi     show output in mebibytes\n"
msgstr " -m, --mega     hiển thị kết xuất theo đơn vị megabytes\n"

#: free.c:84
#, fuzzy
msgid " -g, --gibi     show output in gibibytes\n"
msgstr " -g, --giga     hiển thị kết xuất theo đơn vị gigabytes\n"

#: free.c:85
#, fuzzy
msgid "   --tebi     show output in tebibytes\n"
msgstr "   --tera     hiển thị kết xuất theo đơn vị terabytes\n"

#: free.c:86
#, fuzzy
msgid "   --pebi     show output in pebibytes\n"
msgstr "   --tera     hiển thị kết xuất theo đơn vị terabytes\n"

#: free.c:87
Craig Small's avatar
Craig Small committed
81 82 83
msgid " -h, --human     show human-readable output\n"
msgstr " -h, --human     hiển thị ở dạng cho con người đọc\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
84
#: free.c:88
Craig Small's avatar
Craig Small committed
85 86 87
msgid "   --si      use powers of 1000 not 1024\n"
msgstr "   --si      dùng lũy thừa của 1000 không phải 1024\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
88
#: free.c:89
Craig Small's avatar
Craig Small committed
89 90 91
msgid " -l, --lohi     show detailed low and high memory statistics\n"
msgstr " -l, --lohi     hiển thị thống kê chi tiết bộ nhớ thấp và cao\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
92
#: free.c:90
Craig Small's avatar
Craig Small committed
93 94 95
msgid " -t, --total     show total for RAM + swap\n"
msgstr " -t, --total     hiển thị tổng số cho RAM + swap\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
96
#: free.c:91
Craig Small's avatar
Craig Small committed
97 98 99
msgid " -s N, --seconds N  repeat printing every N seconds\n"
msgstr " -s N, --seconds N  in lặp lại sau mỗi N giây\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
100
#: free.c:92
Craig Small's avatar
Craig Small committed
101 102 103
msgid " -c N, --count N   repeat printing N times, then exit\n"
msgstr " -c N, --count N   in lặp lại N lần rồi thoát\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
104
#: free.c:93
105 106 107
msgid " -w, --wide     wide output\n"
msgstr " -w, --wide     kết xuất rộng\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
108
#: free.c:95 w.c:462
Craig Small's avatar
Craig Small committed
109 110 111
msgid "   --help   display this help and exit\n"
msgstr "   --help   hiển thị trợ giúp này rồi thoát\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
112 113 114 115
#: free.c:198
msgid "Multiple unit options doesn't make sense."
msgstr ""

Craig Small's avatar
Craig Small committed
116
#: free.c:330
Craig Small's avatar
Craig Small committed
117 118
#, c-format
msgid "seconds argument `%s' is not positive number"
119
msgstr "đối số thứ hai “%s” không phải là số nguyên dương"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
120

Craig Small's avatar
Craig Small committed
121
#: free.c:336
Craig Small's avatar
Craig Small committed
122 123 124
msgid "failed to parse count argument"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích số lượng đối số"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
125
#: free.c:339
Craig Small's avatar
Craig Small committed
126 127
#, c-format
msgid "failed to parse count argument: '%s'"
128
msgstr "gặp lỗi khi phân tích số lượng đối số: “%s”"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
129

Craig Small's avatar
Craig Small committed
130
#: free.c:360
131
#, c-format
Craig Small's avatar
Craig Small committed
132 133 134 135 136 137
msgid ""
"       total    used    free   shared   buffers    "
"cache  available"
msgstr ""
"        tổng    dùng    trống    chsẻ     đệm   nhớ "
"tạm  sẵn sàng"
138

Craig Small's avatar
Craig Small committed
139
#: free.c:362
140
#, c-format
Craig Small's avatar
Craig Small committed
141 142 143 144 145 146
msgid ""
"       total    used    free   shared buff/cache  "
"available"
msgstr ""
"        tổng    dùng    trống    chsẻ   đệm/tạm  sẵn "
"sàng"
147

Craig Small's avatar
Craig Small committed
148
#: free.c:365
Craig Small's avatar
Craig Small committed
149 150 151
msgid "Mem:"
msgstr "BNhớ:"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
152
#: free.c:385
Craig Small's avatar
Craig Small committed
153 154 155
msgid "Low:"
msgstr "Thấp:"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
156
#: free.c:391
Craig Small's avatar
Craig Small committed
157 158 159
msgid "High:"
msgstr "Cao:"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
160
#: free.c:398
Craig Small's avatar
Craig Small committed
161 162 163
msgid "Swap:"
msgstr "Tráo đổi:"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
164
#: free.c:405
Craig Small's avatar
Craig Small committed
165 166 167 168 169 170 171
msgid "Total:"
msgstr "Tổng:"

#: lib/fileutils.c:38
msgid "write error"
msgstr "lỗi ghi"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
172
#: pgrep.c:103
Craig Small's avatar
Craig Small committed
173 174 175 176
#, c-format
msgid " %s [options] <pattern>\n"
msgstr " %s [các-tùy-chọn] <mẫu_tìm_kiếm>\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
177
#: pgrep.c:106
Craig Small's avatar
Craig Small committed
178
msgid " -d, --delimiter <string> specify output delimiter\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
179 180
msgstr ""
" -d, --delimiter <chuỗi>  chỉ định chuỗi ngăn cách dùng cho kết xuất\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
181

Craig Small's avatar
Craig Small committed
182
#: pgrep.c:107
Craig Small's avatar
Craig Small committed
183 184 185
msgid " -l, --list-name      list PID and process name\n"
msgstr " -l, --list-name      liệt kê tên và mã số tiến trình\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
186
#: pgrep.c:108
187
msgid " -a, --list-full      list PID and full command line\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
188 189
msgstr ""
" -l, --list-name      liệt kê mã số tiến trình và toàn bộ dòng lệnh\n"
190

Craig Small's avatar
Craig Small committed
191
#: pgrep.c:109
Craig Small's avatar
Craig Small committed
192 193 194
msgid " -v, --inverse       negates the matching\n"
msgstr " -v, --inverse       đảo người những cái khớp mẫu\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
195
#: pgrep.c:110
Craig Small's avatar
Craig Small committed
196 197 198
msgid " -w, --lightweight     list all TID\n"
msgstr " -w, --lightweight     liệt kê mọi TID\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
199
#: pgrep.c:113
Craig Small's avatar
Craig Small committed
200
msgid " -<sig>, --signal <sig>  signal to send (either number or name)\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
201 202
msgstr ""
" -<sig>, --signal <sig>  tín hiệu để gửi đi (hoặc là số hoặc là tên)\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
203

Craig Small's avatar
Craig Small committed
204
#: pgrep.c:114
Craig Small's avatar
Craig Small committed
205 206 207
msgid " -e, --echo        display what is killed\n"
msgstr " -e, --echo        hiển thị cái gì bị giết\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
208
#: pgrep.c:116
Craig Small's avatar
Craig Small committed
209 210 211
msgid " -c, --count        count of matching processes\n"
msgstr " -c, --count        đếm số tiến trình khớp\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
212
#: pgrep.c:117
Craig Small's avatar
Craig Small committed
213 214 215
msgid " -f, --full        use full process name to match\n"
msgstr " -f, --full        dùng khớp toàn bộ tên tiến trình\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
216
#: pgrep.c:118
Craig Small's avatar
Craig Small committed
217 218 219
msgid " -g, --pgroup <PGID,...>  match listed process group IDs\n"
msgstr " -g, --pgroup <PGID,...>  khớp với mã số nhóm tiến trình\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
220
#: pgrep.c:119
Craig Small's avatar
Craig Small committed
221 222 223
msgid " -G, --group <GID,...>   match real group IDs\n"
msgstr " -G, --group <GID,...>   khớp với mã số thật của nhóm\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
224 225 226 227
#: pgrep.c:120
msgid " -i, --ignore-case     match case insensitively\n"
msgstr ""

228
#: pgrep.c:121
Craig Small's avatar
Craig Small committed
229 230 231
msgid " -n, --newest       select most recently started\n"
msgstr " -n, --newest       chọn cái khởi chạy gần đây nhất\n"

232
#: pgrep.c:122
Craig Small's avatar
Craig Small committed
233 234 235
msgid " -o, --oldest       select least recently started\n"
msgstr " -o, --oldest       chọn cái khởi chạy xa đây nhất\n"

236
#: pgrep.c:123
Craig Small's avatar
Craig Small committed
237 238
msgid ""
" -P, --parent <PPID,...>  match only child processes of the given parent\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
239 240
msgstr " -P, --parent <PPID,...>  khớp với con của tiến trình đã cho\n"

241
#: pgrep.c:124
Craig Small's avatar
Craig Small committed
242 243 244
msgid " -s, --session <SID,...>  match session IDs\n"
msgstr " -s, --session <SID,...>  khớp mã phiên\n"

245
#: pgrep.c:125
Craig Small's avatar
Craig Small committed
246 247 248
msgid " -t, --terminal <tty,...> match by controlling terminal\n"
msgstr " -t, --terminal <tty,...> khớp bằng thiết bị cuối điều khiển\n"

249
#: pgrep.c:126
Craig Small's avatar
Craig Small committed
250 251 252
msgid " -u, --euid <ID,...>    match by effective IDs\n"
msgstr " -u, --euid <ID,...>    khớp với mã số chịu tác động\n"

253
#: pgrep.c:127
Craig Small's avatar
Craig Small committed
254 255 256
msgid " -U, --uid <ID,...>    match by real IDs\n"
msgstr " -U, --uid <ID,...>    khớp với mã số thật\n"

257
#: pgrep.c:128
Craig Small's avatar
Craig Small committed
258 259 260
msgid " -x, --exact        match exactly with the command name\n"
msgstr " -x, --exact        chỉ khớp chính xác tên lệnh\n"

261
#: pgrep.c:129
Craig Small's avatar
Craig Small committed
262 263 264
msgid " -F, --pidfile <file>   read PIDs from file\n"
msgstr " -F, --pidfile <tập-tin>  đọc mã số tiến trình từ tập tin\n"

265
#: pgrep.c:130
Craig Small's avatar
Craig Small committed
266
msgid " -L, --logpidfile     fail if PID file is not locked\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
267 268
msgstr ""
" -L, --logpidfile     lỗi nếu tập-tin mã số tiến trình không bị khóa\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
269

270
#: pgrep.c:131
Craig Small's avatar
Craig Small committed
271 272 273 274 275 276 277
msgid ""
" --ns <PID>        match the processes that belong to the same\n"
"              namespace as <pid>\n"
msgstr ""
" --ns <PID>        khớp tiến trình mà nó cùng không gian tên với\n"
"              tiến trình có mã số này\n"

278
#: pgrep.c:133
Craig Small's avatar
Craig Small committed
279 280 281
msgid ""
" --nslist <ns,...>     list which namespaces will be considered for\n"
"              the --ns option.\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
282 283
"              Available namespaces: ipc, mnt, net, pid, user, "
"uts\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
284 285
msgstr ""
" --nslist <ns,...>     liệt kê không gian tên nào sẽ được xem xét cho\n"
286 287
"              tùy chọn --ns. Không gian tên sẵn có là:\n"
"                   ipc, mnt, net, pid, user, uts\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
288

289
#: pgrep.c:274
Craig Small's avatar
Craig Small committed
290 291 292 293
#, c-format
msgid "invalid user name: %s"
msgstr "tên người dùng không hợp lệ: %s"

294
#: pgrep.c:291
Craig Small's avatar
Craig Small committed
295 296 297 298
#, c-format
msgid "invalid group name: %s"
msgstr "tên nhóm không hợp lệ: %s"

299
#: pgrep.c:302
Craig Small's avatar
Craig Small committed
300 301 302 303
#, c-format
msgid "invalid process group: %s"
msgstr "nhóm tiến trình không hợp lệ: %s"

304
#: pgrep.c:314
Craig Small's avatar
Craig Small committed
305 306 307 308
#, c-format
msgid "invalid session id: %s"
msgstr "mã số phiên làm việc không hợp lệ: %s"

309
#: pgrep.c:326
Craig Small's avatar
Craig Small committed
310 311 312 313
#, c-format
msgid "not a number: %s"
msgstr "không phải con số: %s"

314
#: pgrep.c:507
Craig Small's avatar
Craig Small committed
315 316 317
msgid "Error reading reference namespace information\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đọc thông tin tham chiếu không gian tên\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
318
#: pgrep.c:610 pidof.c:230 pidof.c:271 sysctl.c:643
Craig Small's avatar
Craig Small committed
319 320 321
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"

322
#: pgrep.c:876
Craig Small's avatar
Craig Small committed
323 324 325 326 327 328
#, c-format
msgid ""
"-L without -F makes no sense\n"
"Try `%s --help' for more information."
msgstr ""
"-L mà không có -F là không hợp lý\n"
329
"Chạy “%s --help” để biết thêm chi tiết."
Craig Small's avatar
Craig Small committed
330

331
#: pgrep.c:883
Craig Small's avatar
Craig Small committed
332 333 334 335 336 337
#, c-format
msgid ""
"pidfile not valid\n"
"Try `%s --help' for more information."
msgstr ""
"tập tin mã số tiến trình không hợp lệ\n"
338
"Chạy “%s --help” để biết thêm chi tiết."
Craig Small's avatar
Craig Small committed
339

340
#: pgrep.c:891
Craig Small's avatar
Craig Small committed
341 342 343 344 345 346
#, c-format
msgid ""
"only one pattern can be provided\n"
"Try `%s --help' for more information."
msgstr ""
"chỉ được dùng một mẫu tìm kiếm\n"
347
"Hãy chạy lệnh “%s --help” để có thêm thông tin."
Craig Small's avatar
Craig Small committed
348

349
#: pgrep.c:895
Craig Small's avatar
Craig Small committed
350 351 352 353 354 355
#, c-format
msgid ""
"no matching criteria specified\n"
"Try `%s --help' for more information."
msgstr ""
"chưa chỉ định tiêu chí tìm kiếm\n"
356
"Hãy chạy lệnh “%s --help” để có thêm thông tin."
Craig Small's avatar
Craig Small committed
357

358
#: pgrep.c:922
Craig Small's avatar
Craig Small committed
359 360 361 362
#, c-format
msgid "%s killed (pid %lu)\n"
msgstr "đã giết %s (mã số tiến trình %lu)\n"

363
#: pgrep.c:928
Craig Small's avatar
Craig Small committed
364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
#, c-format
msgid "killing pid %ld failed"
msgstr "gặp lỗi khi giết tiến trình mã số %ld"

#: pidof.c:61
#, c-format
msgid " %s [options] [program [...]]\n"
msgstr " %s [các tùy chọn] [chương trình [...]]\n"

#: pidof.c:63
msgid " -s, --single-shot     return one PID only\n"
msgstr " -s, --single-shot     chỉ trả về một mã số tiến trình\n"

#: pidof.c:64
msgid " -c, --check-root     omit processes with different root\n"
msgstr " -c, --check-root     bỏ qua tiến trình khác root\n"

#: pidof.c:65
msgid " -x            also find shells running the named scripts\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
383 384
msgstr ""
" -x            cũng tìn các hệ vỏ đang chạy tên kịch bản đã cho\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
385 386 387 388 389

#: pidof.c:66
msgid " -o, --omit-pid <PID,...> omit processes with PID\n"
msgstr " -o, --omit-pid <PID,...> bỏ qua các tiến trình có mã số này\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
390
#: pidof.c:274
Craig Small's avatar
Craig Small committed
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
#, c-format
msgid "illegal omit pid value (%s)!\n"
msgstr "giá trị mã số tiến trình bỏ qua không hợp lệ (%s)!\n"

#: pmap.c:61
msgid "Address"
msgstr "Địa chỉ"

#: pmap.c:62
msgid "Offset"
msgstr "Offset"

#: pmap.c:63
msgid "Device"
msgstr "Thiết bị"

#: pmap.c:64
msgid "Mapping"
msgstr "Ánh xạ"

#: pmap.c:68
msgid "Perm"
msgstr "Perm"

#: pmap.c:69
msgid "Inode"
msgstr "Inode"

#: pmap.c:72
msgid "Kbytes"
msgstr "Kbyte"

#: pmap.c:73
msgid "Mode"
msgstr "Chế độ"

#: pmap.c:74
msgid "RSS"
msgstr "RSS"

#: pmap.c:75
msgid "Dirty"
msgstr "Bẩn"

#: pmap.c:109
#, c-format
msgid " %s [options] PID [PID ...]\n"
msgstr " %s [các-tùy-chọn] PID [PID ...]\n"

#: pmap.c:111
msgid " -x, --extended       show details\n"
msgstr " -x, --extended       hiển thị chi tiết\n"

#: pmap.c:112
msgid " -X             show even more details\n"
msgstr " -X             hiển thị chi tiết hơn nữa\n"

#: pmap.c:113
msgid "      WARNING: format changes according to /proc/PID/smaps\n"
msgstr "      CẢNH BÁO: định dạng thay đổi tùy theo /proc/PID/smaps\n"

#: pmap.c:114
msgid " -XX             show everything the kernel provides\n"
msgstr " -XX             hiển thị mọi thứ nhân cung cấp\n"

#: pmap.c:115
msgid " -c, --read-rc        read the default rc\n"
msgstr " -c, --read-rc        đọc rc mặc định\n"

#: pmap.c:116
msgid " -C, --read-rc-from=<file>  read the rc from file\n"
msgstr " -C, --read-rc-from=<tập-tin> đọc rc từ tập tin\n"

#: pmap.c:117
msgid " -n, --create-rc       create new default rc\n"
msgstr " -n, --create-rc       tạo rc mặc định mới\n"

#: pmap.c:118
msgid " -N, --create-rc-to=<file>  create new rc to file\n"
msgstr " -N, --create-rc-to=<tập-tin> tạo rc mới cho tập tin\n"

#: pmap.c:119
msgid "      NOTE: pid arguments are not allowed with -n, -N\n"
msgstr "      CHÚ Ý: đối số mã tiến trình không cho phép với -n, -N\n"

#: pmap.c:120
msgid " -d, --device        show the device format\n"
msgstr " -d, --device        hiển thị định dạng thiết bị\n"

#: pmap.c:121
msgid " -q, --quiet         do not display header and footer\n"
msgstr " -q, --quiet         không hiển thị phần đầu và phần chân\n"

#: pmap.c:122
msgid " -p, --show-path       show path in the mapping\n"
msgstr " -p, --show-path       hiển thị đường dẫn trong ánh xạ\n"

#: pmap.c:123
msgid " -A, --range=<low>[,<high>] limit results to the given range\n"
msgstr " -A, --range=<thấp>[,<cao>] giới hạn kết quả thành vùng đã cho\n"

#: pmap.c:201
msgid "shared memory detach"
msgstr "bộ nhớ chia sẻ tách ra"

#: pmap.c:205
msgid "shared memory remove"
msgstr "bộ nhớ chia sẻ gỡ bỏ"

#: pmap.c:238
msgid " [ anon ]"
msgstr " [ vô danh ]"

#: pmap.c:240
msgid " [ stack ]"
msgstr " [ ngăn xếp ]"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
508
#: pmap.c:325
Craig Small's avatar
Craig Small committed
509 510 511
msgid "Unknown format in smaps file!"
msgstr "Không hiểu định dạng trong tập tin smaps!"

512
#: pmap.c:368
Craig Small's avatar
Craig Small committed
513 514 515
msgid "inconsistent detail field in smaps file, line:\n"
msgstr "trường chi tiết mâu thuẫn trong tập tin smaps, dòng:\n"

516
#: pmap.c:714
Craig Small's avatar
Craig Small committed
517 518 519
msgid "total kB"
msgstr "tổng kB"

520
#: pmap.c:725
Craig Small's avatar
Craig Small committed
521 522 523 524 525 526
#, c-format
msgid "mapped: %ldK  writeable/private: %ldK  shared: %ldK\n"
msgstr " ánhxạ: %ldK   có thể ghi/riêng: %ldK  chiasẻ: %ldK\n"

#. Translation Hint: keep total string length
#. * as 24 characters. Adjust %16 if needed
527
#: pmap.c:734
Craig Small's avatar
Craig Small committed
528 529 530 531 532 533
#, c-format
msgid " total %16ldK\n"
msgstr " tổng %16ldK\n"

#. Translation Hint: keep total string length
#. * as 16 characters. Adjust %8 if needed
534
#: pmap.c:740
Craig Small's avatar
Craig Small committed
535 536 537 538
#, c-format
msgid " total %8ldK\n"
msgstr " tổng %8ldK\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
539 540
#: pmap.c:767 skill.c:500 skill.c:534 skill.c:621 tload.c:128 tload.c:133
#: vmstat.c:959 vmstat.c:968 watch.c:726
Craig Small's avatar
Craig Small committed
541 542 543
msgid "failed to parse argument"
msgstr "gặp lỗi khi phân tích đối số"

544
#: pmap.c:811
Craig Small's avatar
Craig Small committed
545 546 547 548
#, c-format
msgid "config line too long - line %d"
msgstr "dòng cấu hình quá dài trong - dòng %d"

549
#: pmap.c:836
Craig Small's avatar
Craig Small committed
550 551 552 553
#, c-format
msgid "unsupported section found in the config - line %d"
msgstr "tìm thấy phần không được hỗ trợ trong cấu hình - dòng %d"

554
#: pmap.c:839 pmap.c:850 pmap.c:861 pmap.c:880 pmap.c:892
Craig Small's avatar
Craig Small committed
555 556 557 558
#, c-format
msgid "syntax error found in the config - line %d"
msgstr "tìm thấy lỗi cú pháp trong cấu hình - dòng %d"

559
#: pmap.c:911
Craig Small's avatar
Craig Small committed
560 561 562
msgid "the file already exists - delete or rename it first"
msgstr "tập tin đã có rồi - hãy hóa hay đổi tên nó trước."

563
#: pmap.c:974
Craig Small's avatar
Craig Small committed
564 565 566
msgid "HOME variable undefined"
msgstr "chưa định nghĩa biến HOME"

567
#: pmap.c:982
Craig Small's avatar
Craig Small committed
568 569 570
msgid "memory allocation failed"
msgstr "gặp lỗi cấp phát bộ nhớ"

571
#: pmap.c:1034
Craig Small's avatar
Craig Small committed
572 573 574
msgid "option -r is ignored as SunOS compatibility"
msgstr "tùy chọn -r bị bỏ qua để tương thích với SunOS"

575
#: pmap.c:1081
Craig Small's avatar
Craig Small committed
576 577 578
msgid "options -c, -C, -d, -n, -N, -x, -X are mutually exclusive"
msgstr "các tuỳ chọn -c, -C, -d, -n, -N, -x, -X loại từ lẫn nhau"

579
#: pmap.c:1084
Craig Small's avatar
Craig Small committed
580 581 582
msgid "options -p, -q are mutually exclusive with -n, -N"
msgstr "tùy chọn -p, -q xung đột với -n, -N"

583
#: pmap.c:1087
Craig Small's avatar
Craig Small committed
584 585 586
msgid "too many arguments"
msgstr "quá nhiều đối số"

587
#: pmap.c:1091
Craig Small's avatar
Craig Small committed
588
msgid "rc file successfully created, feel free to edit the content"
589
msgstr "đã tạo thành công tập tin tài nguyên, có thể sửa nội dung của nó"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
590

591
#: pmap.c:1094
Craig Small's avatar
Craig Small committed
592
msgid "couldn't create the rc file"
593
msgstr "không tạo được tập tin tài nguyên"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
594

595
#: pmap.c:1106
Craig Small's avatar
Craig Small committed
596 597 598 599
#, c-format
msgid "~/.%src file successfully created, feel free to edit the content"
msgstr "đã tạo thành công ~/.%src, có thể sửa nội dung của nó"

600
#: pmap.c:1109
Craig Small's avatar
Craig Small committed
601 602 603 604
#, c-format
msgid "couldn't create ~/.%src"
msgstr "không thể tạo ~/.%src"

605
#: pmap.c:1114
Craig Small's avatar
Craig Small committed
606 607 608
msgid "argument missing"
msgstr "thiếu đối số"

609
#: pmap.c:1128
Craig Small's avatar
Craig Small committed
610 611 612
msgid "couldn't read the rc file"
msgstr "không thể đọc tập tin rc"

613
#: pmap.c:1130
Craig Small's avatar
Craig Small committed
614 615 616 617 618 619 620 621 622
#, c-format
msgid "couldn't read ~/.%src"
msgstr "không thể đọc ~/.%src"

#: ps/display.c:54
#, c-format
msgid "Signal %d (%s) caught by %s (%s).\n"
msgstr "Tín hiệu %d (%s) bắt bởi %s (%s).\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
623 624
#: ps/display.c:66 ps/display.c:271 ps/parser.c:495 ps/parser.c:742
#: ps/select.c:95 ps/sortformat.c:544
Craig Small's avatar
Craig Small committed
625 626 627
msgid "please report this bug"
msgstr "hãy thông báo lỗi này"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
628
#: ps/display.c:356
629 630 631 632
#, c-format
msgid "error: not enough memory\n"
msgstr "lỗi: không đủ bộ nhớ\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
633
#: ps/display.c:367 ps/display.c:542
Craig Small's avatar
Craig Small committed
634 635 636 637
#, c-format
msgid "error: can not access /proc\n"
msgstr "lỗi: không thể truy cập /proc\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
638
#: ps/display.c:417
Craig Small's avatar
Craig Small committed
639 640 641 642
#, c-format
msgid "could not find start_time\n"
msgstr "không thể tìm thấy start_time\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
643
#: ps/display.c:428
Craig Small's avatar
Craig Small committed
644 645 646 647
#, c-format
msgid "could not find ppid\n"
msgstr "không thể tìm thấy mã số tiến trình cha\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
648
#: ps/global.c:169
Craig Small's avatar
Craig Small committed
649 650 651 652
#, c-format
msgid "your %dx%d screen size is bogus. expect trouble\n"
msgstr "cỡ màn hình của bạn là %dx%d là không có thật. cần lo lắng\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
653
#: ps/global.c:242 ps/global.c:254
Craig Small's avatar
Craig Small committed
654 655 656
msgid "environment specified an unknown personality"
msgstr "môi trường đã chỉ định một tính cá nhân chưa biết"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
657
#: ps/global.c:246
Craig Small's avatar
Craig Small committed
658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
#, c-format
msgid "cannot strdup() personality text\n"
msgstr "không thể strdup() chữ thường cá nhân\n"

#. Translation Note:
#. . The following translatable word will be used to recognize the
#. . user's request for help text. In other words, the translation
#. . you provide will alter program behavior.
#. .
#. . It must be limited to 15 characters or less.
#.
Craig Small's avatar
Craig Small committed
669
#: ps/global.c:401
Craig Small's avatar
Craig Small committed
670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
msgid "help"
msgstr "trợ_giúp"

#. Translation Notes for ps Help #1 ---------------------------------
#. . This next group of lines represents 6 pairs of words + abbreviations
#. . which are the basis of the 'ps' program help text.
#. .
#. . The words and abbreviations you provide will alter program behavior.
#. . They will also appear in the help usage summary associated with the
#. . "Notes for ps Help #2" below.
#. .
#. . In their English form, help text would look like this:
#. .   Try 'ps --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
#. .    or 'ps --help <s|l|o|t|m|a>'
#. .   for additional help text.
#. .
#. . When translating these 6 pairs you may choose any appropriate
#. . language equivalents and the only requirement is the abbreviated
#. . representations must be unique.
#. .
#. . By default, those abbreviations are single characters. However,
#. . they are not limited to only one character after translation.
#. .
#. Translation Hint, Pair #1
#: ps/help.c:63
msgid "simple"
msgstr "đơn_giản"

#: ps/help.c:63
msgid "s"
msgstr "g"

#. Translation Hint, Pair #2
#: ps/help.c:65
msgid "list"
msgstr "danh_sách"

#: ps/help.c:65
msgid "l"
msgstr "s"

#. Translation Hint, Pair #3
#: ps/help.c:67
msgid "output"
msgstr "đầu_ra"

#: ps/help.c:67
msgid "o"
msgstr "r"

#. Translation Hint, Pair #4
#: ps/help.c:69
msgid "threads"
msgstr "tuyến_trình"

#: ps/help.c:69
msgid "t"
msgstr "t"

#. Translation Hint, Pair #5
#: ps/help.c:71
msgid "misc"
msgstr "lặt_vặt"

#: ps/help.c:71
msgid "m"
msgstr "v"

#. Translation Hint, Pair #6
#: ps/help.c:73
msgid "all"
msgstr "tất_cả"

#: ps/help.c:73
msgid "a"
msgstr "c"

#: ps/help.c:94
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
" %s [options]\n"
msgstr ""
"\n"
"Cách dùng:\n"
" %s [các-tùy-chọn]\n"

#: ps/help.c:99
msgid ""
"\n"
"Basic options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Các tùy chọn cơ bản:\n"

#: ps/help.c:100
msgid " -A, -e        all processes\n"
msgstr " -A, -e        mọi tiến trình\n"

#: ps/help.c:101
msgid " -a          all with tty, except session leaders\n"
msgstr " -a          tất với tty, trừ phần dẫn đầu phiên\n"

#: ps/help.c:102
msgid " a          all with tty, including other users\n"
msgstr " a          tất với tty, gồm các người dùng khác\n"

#: ps/help.c:103
msgid " -d          all except session leaders\n"
msgstr ""
" -d          tất cả trừ phần dẫn đầu phiên\n"
"\n"

#: ps/help.c:104
msgid " -N, --deselect    negate selection\n"
msgstr " -N, --deselect    đảo vùng chọn\n"

#: ps/help.c:105
msgid " r          only running processes\n"
msgstr " r          chỉ các tiến trình đang chạy\n"

#: ps/help.c:106
msgid " T          all processes on this terminal\n"
msgstr " T          mọi tiến trình trên thiết bị cuối này\n"

#: ps/help.c:107
msgid " x          processes without controlling ttys\n"
msgstr " x          tiến trình không điều khiển các tty\n"

#: ps/help.c:110
msgid ""
"\n"
"Selection by list:\n"
msgstr ""
"\n"
"Chọn theo danh sách:\n"

#: ps/help.c:111
msgid " -C <command>     command name\n"
msgstr " -C <lệnh>      tên lệnh\n"

#: ps/help.c:112
msgid " -G, --Group <GID>  real group id or name\n"
msgstr " -G, --Group <GID>  tên hay mã số nhóm thật\n"

#: ps/help.c:113
msgid " -g, --group <group> session or effective group name\n"
msgstr " -g, --group <nhóm>  tên nhóm chịu tác động hay phiên\n"

#: ps/help.c:114
821 822
msgid " -p, p, --pid <PID>  process id\n"
msgstr " -p, p, --pid <PID>  mã số tiến trình\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
823 824

#: ps/help.c:115
825 826
msgid "    --ppid <PID> parent process id\n"
msgstr "    --ppid <PID> mã số tiến trình cha\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
827 828

#: ps/help.c:116
829 830 831 832 833 834 835 836
msgid ""
" -q, q, --quick-pid <PID>\n"
"           process id (quick mode)\n"
msgstr ""
" -q, q, --quick-pid <PID>\n"
"           mã số tiến trình (chế độ nhanh)\n"

#: ps/help.c:118
Craig Small's avatar
Craig Small committed
837 838 839
msgid " -s, --sid <session> session id\n"
msgstr " -s, --sid <phiên>  mã phiên\n"

840
#: ps/help.c:119
Craig Small's avatar
Craig Small committed
841 842 843
msgid " -t, t, --tty <tty>  terminal\n"
msgstr " -t, t, --tty <tty>  thiết bị cuối\n"

844
#: ps/help.c:120
Craig Small's avatar
Craig Small committed
845 846 847
msgid " -u, U, --user <UID> effective user id or name\n"
msgstr " -u, U, --user <UID> mã số hay tên của người dùng chịu tác động\n"

848
#: ps/help.c:121
Craig Small's avatar
Craig Small committed
849 850 851
msgid " -U, --User <UID>   real user id or name\n"
msgstr " -U, --User <UID>   mã số hay tên của người dùng thật\n"

852
#: ps/help.c:122
Craig Small's avatar
Craig Small committed
853 854 855 856
msgid ""
"\n"
" The selection options take as their argument either:\n"
"  a comma-separated list e.g. '-u root,nobody' or\n"
857
"  a blank-separated list e.g. '-p 123 4567'\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
858
msgstr ""
859 860 861 862
"\n"
" Các tùy chọn về chọn lựa nhận đối số của chúng là một trong hai:\n"
"  một danh sách ngăn cách bằng dấu phẩy ví dụ “-u root,nobody” hoặc là\n"
"  một danh sách ngăn cách bằng khoảng trắng ví dụ như “-p 123 4567”\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
863

864
#: ps/help.c:128
Craig Small's avatar
Craig Small committed
865 866 867 868 869 870 871
msgid ""
"\n"
"Output formats:\n"
msgstr ""
"\n"
"Định dạng xuất:\n"

872
#: ps/help.c:129
Craig Small's avatar
Craig Small committed
873 874 875
msgid " -F          extra full\n"
msgstr " -F          đầy đủ phần mở rộng\n"

876
#: ps/help.c:130
Craig Small's avatar
Craig Small committed
877 878 879
msgid " -f          full-format, including command lines\n"
msgstr " -f          định dạng đầy đủ, bao gồm các dòng lệnh\n"

880
#: ps/help.c:131
Craig Small's avatar
Craig Small committed
881 882 883
msgid " f, --forest     ascii art process tree\n"
msgstr " f, --forest     cây tiến trình dạng ascii\n"

884
#: ps/help.c:132
Craig Small's avatar
Craig Small committed
885 886 887
msgid " -H          show process hierarchy\n"
msgstr " -H          hiển thị thứ bậc tiến trình\n"

888
#: ps/help.c:133
Craig Small's avatar
Craig Small committed
889 890 891
msgid " -j          jobs format\n"
msgstr " -j          định dạng công việc\n"

892
#: ps/help.c:134
Craig Small's avatar
Craig Small committed
893 894 895
msgid " j          BSD job control format\n"
msgstr " j          định dạng điều khiển công việc BSD\n"

896
#: ps/help.c:135
Craig Small's avatar
Craig Small committed
897 898 899
msgid " -l          long format\n"
msgstr " -l          định dạng dài\n"

900
#: ps/help.c:136
Craig Small's avatar
Craig Small committed
901 902 903
msgid " l          BSD long format\n"
msgstr " l          định dạng BSD dài\n"

904
#: ps/help.c:137
Craig Small's avatar
Craig Small committed
905 906 907
msgid " -M, Z        add security data (for SELinux)\n"
msgstr " -M, Z        thêm dữ liệu an ninh (cho SELinux)\n"

908
#: ps/help.c:138
Craig Small's avatar
Craig Small committed
909 910 911
msgid " -O <format>     preloaded with default columns\n"
msgstr " -O <định_dạng>    tải trước với các cột mặc định\n"

912
#: ps/help.c:139
Craig Small's avatar
Craig Small committed
913 914 915
msgid " O <format>     as -O, with BSD personality\n"
msgstr " O <định_dạng>    như -O, với cá tính BSD\n"

916
#: ps/help.c:140
Craig Small's avatar
Craig Small committed
917 918 919 920 921 922 923
msgid ""
" -o, o, --format <format>\n"
"           user-defined format\n"
msgstr ""
" -o, o, --format <định_dạng>\n"
"           định dạng do người dùng định nghĩa\n"

924
#: ps/help.c:142
Craig Small's avatar
Craig Small committed
925 926 927
msgid " s          signal format\n"
msgstr " s          định dạng tín hiệu\n"

928
#: ps/help.c:143
Craig Small's avatar
Craig Small committed
929 930 931
msgid " u          user-oriented format\n"
msgstr " u          định dạng hướng người dùng\n"

932
#: ps/help.c:144
Craig Small's avatar
Craig Small committed
933 934 935
msgid " v          virtual memory format\n"
msgstr " v          định dạng bộ nhớ ảo\n"

936
#: ps/help.c:145
Craig Small's avatar
Craig Small committed
937 938 939
msgid " X          register format\n"
msgstr " X          định dạng thanh ghi\n"

940
#: ps/help.c:146
Craig Small's avatar
Craig Small committed
941 942 943 944 945
msgid ""
" -y          do not show flags, show rss vs. addr (used with -l)\n"
msgstr ""
" -y          không hiển thị các cờ, hiển thị rss và addr (dùng với -"
"l)\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
946

947
#: ps/help.c:147
Craig Small's avatar
Craig Small committed
948 949 950
msgid "   --context    display security context (for SELinux)\n"
msgstr "   --context    hiển thị ngữ cảnh bảo mật (cho SELinux)\n"

951
#: ps/help.c:148
Craig Small's avatar
Craig Small committed
952 953 954
msgid "   --headers    repeat header lines, one per page\n"
msgstr "   --headers    lặp lại việc in dòng đầu, mỗi lần một trang\n"

955
#: ps/help.c:149
Craig Small's avatar
Craig Small committed
956 957 958
msgid "   --no-headers   do not print header at all\n"
msgstr "   --no-headers   không hiển thị cả phần đầu\n"

959
#: ps/help.c:150
Craig Small's avatar
Craig Small committed
960 961 962 963 964 965 966
msgid ""
"   --cols, --columns, --width <num>\n"
"           set screen width\n"
msgstr ""
"   --cols, --columns, --width <số>\n"
"           đặt chiều rộng màn hình\n"

967
#: ps/help.c:152
Craig Small's avatar
Craig Small committed
968 969 970 971 972 973 974
msgid ""
"   --rows, --lines <num>\n"
"           set screen height\n"
msgstr ""
"   --rows, --lines <số>\n"
"           đặt chiều cao màn hình\n"

975
#: ps/help.c:156
Craig Small's avatar
Craig Small committed
976 977 978 979 980 981 982
msgid ""
"\n"
"Show threads:\n"
msgstr ""
"\n"
"Hiển thị các tiến trình:\n"

983
#: ps/help.c:157
Craig Small's avatar
Craig Small committed
984 985 986
msgid " H          as if they were processes\n"
msgstr " H          as if they were processes\n"

987
#: ps/help.c:158
Craig Small's avatar
Craig Small committed
988 989 990
msgid " -L          possibly with LWP and NLWP columns\n"
msgstr " -L          có thể với cột SPID và NLWP\n"

991
#: ps/help.c:159
Craig Small's avatar
Craig Small committed
992 993 994
msgid " -m, m        after processes\n"
msgstr " -m, m        sau các tiến trình\n"

995
#: ps/help.c:160
Craig Small's avatar
Craig Small committed
996 997 998
msgid " -T          possibly with SPID column\n"
msgstr " -T          có thể với cột SPID\n"

999
#: ps/help.c:163
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006
msgid ""
"\n"
"Miscellaneous options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tùy chọn hỗn tạp:\n"

1007
#: ps/help.c:164
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1008 1009 1010
msgid " -c          show scheduling class with -l option\n"
msgstr " -c          hiển thị lớp lịch biểu với tùy chọn -l\n"

1011
#: ps/help.c:165
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1012 1013 1014
msgid " c          show true command name\n"
msgstr " c          hiển thị tên câu lệnh đúng\n"

1015
#: ps/help.c:166
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1016 1017 1018
msgid " e          show the environment after command\n"
msgstr " e          hiển thị môi trường sau lệnh\n"

1019
#: ps/help.c:167
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1020 1021 1022 1023
msgid ""
" k,  --sort    specify sort order as: [+|-]key[,[+|-]key[,...]]\n"
msgstr ""
" k,  --sort    chỉ định thứ tự sắp xếp là: [+|-]key[,[+|-]key[,...]]\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1024

1025
#: ps/help.c:168
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1026 1027 1028
msgid " L          show format specifiers\n"
msgstr " L          hiển thị đặc tả định dạng\n"

1029
#: ps/help.c:169
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1030 1031 1032
msgid " n          display numeric uid and wchan\n"
msgstr " n          hiển thị mã số và wchan bằng số\n"

1033
#: ps/help.c:170
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1034 1035 1036
msgid " S,  --cumulative include some dead child process data\n"
msgstr " S,  --cumulative bao gồm một số dữ liệu tiến trình con chết\n"

1037
#: ps/help.c:171
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1038
msgid " -y          do not show flags, show rss (only with -l)\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1039 1040
msgstr ""
" -y          không hiển thị các cờ, hiển thị rss (chỉ với -l)\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1041

1042
#: ps/help.c:172
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1043 1044 1045
msgid " -V, V, --version   display version information and exit\n"
msgstr " -V, V, --version   hiển thị phiên bản rồi thoát\n"

1046
#: ps/help.c:173
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1047 1048 1049
msgid " -w, w        unlimited output width\n"
msgstr " -w, w        không giới hạn độ rộng kết xuất\n"

1050
#: ps/help.c:174
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
#, c-format
msgid ""
"\n"
"    --%s <%s|%s|%s|%s|%s|%s>\n"
"           display help and exit\n"
msgstr ""
"\n"
"    --%s <%s|%s|%s|%s|%s|%s>\n"
"           hiển thị trợ giúp rồi thoát\n"

#. Translation Notes for ps Help #2 ---------------------------------
#. . Most of the following c-format string is derived from the 6
#. . pairs of words + chars mentioned above in "Notes for ps Help #1".
#. .
#. . In its full English form, help text would look like this:
#. .   Try 'ps --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
#. .    or 'ps --help <s|l|o|t|m|a>'
#. .   for additional help text.
#. .
#. . The word for "help" will be translated elsewhere. Thus, the only
#. . translations below will be: "Try", "or" and "for additional...".
#. .
1073
#: ps/help.c:195
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Try '%s --%s <%s|%s|%s|%s|%s|%s>'\n"
" or '%s --%s <%s|%s|%s|%s|%s|%s>'\n"
" for additional help text.\n"
msgstr ""
"\n"
1082 1083
" Hãy chạy lệnh “%s --%s <%s|%s|%s|%s|%s|%s>”\n"
"     hoặc “%s --%s <%s|%s|%s|%s|%s|%s>”\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1084 1085
" để có thông tin trợ giúp dạng văn bản.\n"

1086
#: ps/help.c:208
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For more details see ps(1).\n"
msgstr ""
"\n"
"Để có thêm thông tin vui lòng xem ps(1).\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1095
#: ps/output.c:1969
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1096 1097 1098 1099
#, c-format
msgid "fix bigness error\n"
msgstr "sửa lỗi lớn\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1100
#: ps/output.c:2044
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1101 1102 1103 1104
#, c-format
msgid "bad alignment code\n"
msgstr "mã căn chỉnh sai\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1105
#: ps/output.c:2106
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1106 1107 1108 1109
#, c-format
msgid "unknown page size (assume 4096)\n"
msgstr "không hiểu cỡ trang (coi là 4096)\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1110
#: ps/parser.c:57
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1111 1112 1113
msgid "the option is exclusive: "
msgstr "tùy chọn bị loại trừ:"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1114
#: ps/parser.c:87
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1115 1116 1117
msgid "process ID list syntax error"
msgstr "lỗi cú pháp danh sách mã số tiến trình"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1118
#: ps/parser.c:88 ps/parser.c:89
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1119 1120 1121
msgid "process ID out of range"
msgstr "mã số tiến trình nằm ngoài phạm vi"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1122
#: ps/parser.c:102
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1123 1124 1125
msgid "user name does not exist"
msgstr "tên người dùng không tồn tại"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1126
#: ps/parser.c:108
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1127 1128 1129
msgid "user ID out of range"
msgstr "mã số người dùng nằm ngoài phạm vi"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1130
#: ps/parser.c:121
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1131 1132 1133
msgid "group name does not exist"
msgstr "tên nhóm không tồn tại"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1134
#: ps/parser.c:127
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1135 1136 1137
msgid "group ID out of range"
msgstr "mã số nhóm nằm ngoài phạm vi"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1138
#: ps/parser.c:143 ps/parser.c:167
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1139 1140 1141
msgid "TTY could not be found"
msgstr "không thể tìm thấy TTY"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1142
#: ps/parser.c:169
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1143 1144 1145
msgid "list member was not a TTY"
msgstr "liệt kê các thành viên không phải là TTY"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1146
#: ps/parser.c:194
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1147 1148 1149
msgid "improper list"
msgstr "danh sách không thích hợp"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1150
#: ps/parser.c:242
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1151 1152 1153
msgid "list of command names must follow -C"
msgstr "danh sách các tên lệnh phải theo sau -C"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1154
#: ps/parser.c:256
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1155 1156 1157
msgid "list of real groups must follow -G"
msgstr "danh sách các nhóm thật phải theo sau -G"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1158
#: ps/parser.c:269
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1159 1160 1161
msgid "list of jobs must follow -J"
msgstr "danh sách công việc phải theo sau -j"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1162
#: ps/parser.c:297
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1163 1164 1165
msgid "format or sort specification must follow -O"
msgstr "định dạng hay đặc tả sắp xếp phải theo sau -O"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1166
#: ps/parser.c:308
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1167 1168 1169
msgid "list of PRM groups must follow -R"
msgstr "danh sách nhóm PRM phải theo sau -R"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1170
#: ps/parser.c:327
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1171 1172 1173
msgid "list of real users must follow -U"
msgstr "danh sách người dùng thật phải theo sau -U"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1174
#: ps/parser.c:368
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1175
msgid "list of session leaders OR effective group names must follow -g"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1176 1177
msgstr ""
"danh sách dẫn đầu phiên HOẶC các tên nhóm chịu ảnh hưởng phải theo sau -g"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1178

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1179
#: ps/parser.c:379
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1180
msgid "list of session leaders OR effective group IDs was invalid"
1181
msgstr "danh sách dẫn đầu phiên HOẶC các mã số nhóm chịu ảnh không hợp lệ"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1182

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1183
#: ps/parser.c:403
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1184 1185 1186
msgid "format specification must follow -o"
msgstr "đặc tả định dạng phải theo sau -o"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1187
#: ps/parser.c:409
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1188 1189 1190
msgid "list of process IDs must follow -p"
msgstr "danh sách các mã số tiến trình phải theo sau -p"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1191
#: ps/parser.c:426
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1192 1193 1194
msgid "the -r option is reserved"
msgstr "tùy chọn -r chưa dùng"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1195
#: ps/parser.c:432
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1196 1197 1198
msgid "list of session IDs must follow -s"
msgstr "danh sách các mã phiên làm việc phải theo sau -s"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1199
#: ps/parser.c:440
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1200 1201 1202
msgid "list of terminals (pty, tty...) must follow -t"
msgstr "danh sách thiết bị cuối (pty, tty...) phải theo sau -t"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1203
#: ps/parser.c:448
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1204 1205 1206
msgid "list of users must follow -u"
msgstr "danh sách người dùng phải theo sau -u"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1207
#: ps/parser.c:470
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1208
msgid "must set personality to get -x option"
1209
msgstr "phải đặt “cá nhân” để lấy tùy chọn -x"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1210

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1211
#: ps/parser.c:485
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1212
msgid "list of zones (contexts, labels, whatever?) must follow -z"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1213 1214
msgstr ""
"danh sách vùng (ngữ cảnh, nhãn, cái nào đi chăng nữa?) cũng phải theo sau -z"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1215

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1216
#: ps/parser.c:492
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1217
msgid "embedded '-' among SysV options makes no sense"
1218
msgstr "nhúng “-” cùng với các tùy chọn SysV là không có lý"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1219

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1220
#: ps/parser.c:498
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1221 1222 1223
msgid "unsupported SysV option"
msgstr "không hỗ trợ tùy chọn SysV"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1224
#: ps/parser.c:511
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1225 1226 1227
msgid "cannot happen - problem #1"
msgstr "không thể xảy ra - vấn đề #1"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1228
#: ps/parser.c:515
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1229 1230 1231
msgid "cannot happen - problem #2"
msgstr "không thể xảy ra - vấn đề #2"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1232
#: ps/parser.c:517
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1233
msgid "second chance parse failed, not BSD or SysV"
1234
msgstr "phân tích thay đổi thứ hai gặp lỗi, chẳng phải BSD cũng không SysV"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1235

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1236
#: ps/parser.c:534
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1237 1238 1239
msgid "option A is reserved"
msgstr "tùy chọn A chưa dùng"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1240
#: ps/parser.c:539
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1241 1242 1243
msgid "option C is reserved"
msgstr "tùy chọn C chưa dùng"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1244
#: ps/parser.c:559
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1245 1246 1247
msgid "format or sort specification must follow O"
msgstr "đặc tả định dạng hay sắp xếp phải theo sau O"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1248
#: ps/parser.c:584
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1249 1250 1251
msgid "list of users must follow U"
msgstr "danh sách người dùng phải theo sau U"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1252
#: ps/parser.c:596
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1253 1254 1255
msgid "obsolete W option not supported (you have a /dev/drum?)"
msgstr "không hỗ trợ tùy chọn cũ W (bạn có /dev/drum?)"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1256
#: ps/parser.c:632 ps/parser.c:899 ps/parser.c:908
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1257 1258 1259
msgid "only one heading option may be specified"
msgstr "chỉ được chỉ ra một tùy chọn về phần đầu"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1260
#: ps/parser.c:647
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1261
msgid "long sort specification must follow 'k'"
1262
msgstr "đặc tả sắp xếp dài phải theo sau “k”"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1263

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1264
#: ps/parser.c:675
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1265 1266 1267
msgid "format specification must follow o"
msgstr "đặc tả định dạng phải theo sau o"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1268
#: ps/parser.c:681
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1269 1270 1271
msgid "list of process IDs must follow p"
msgstr "danh sách mã số tiến trình phải theo sau p"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1272
#: ps/parser.c:739
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1273
msgid "embedded '-' among BSD options makes no sense"
1274
msgstr "nhúng “-” giữa những tùy chọn BSD là không hợp lý"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1275

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1276
#: ps/parser.c:745
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1277 1278 1279
msgid "unsupported option (BSD syntax)"
msgstr "tùy chọn không được hỗ trợ (cú pháp BSD)"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1280
#: ps/parser.c:831 ps/parser.c:843
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1281 1282 1283
msgid "unknown gnu long option"
msgstr "không hiểu tùy chọn dạng dài gnu"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1284
#: ps/parser.c:851
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1285 1286 1287
msgid "list of real groups must follow --Group"
msgstr "danh sách nhóm thật phải theo sau --Group"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1288
#: ps/parser.c:859
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1289 1290 1291
msgid "list of real users must follow --User"
msgstr "danh sách người dùng thật phải theo sau --User"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1292
#: ps/parser.c:878
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1293 1294 1295
msgid "number of columns must follow --cols, --width, or --columns"
msgstr "số lượng cột phải theo sau --cols, --width, hay --columns"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1296
#: ps/parser.c:881
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1297 1298 1299
msgid "option --cumulative does not take an argument"
msgstr "tùy chọn --cumulative không nhận đối số"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1300
#: ps/parser.c:886
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1301 1302 1303
msgid "option --deselect does not take an argument"
msgstr "tùy chọn --deselect không nhận đối số"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1304
#: ps/parser.c:898
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1305 1306 1307
msgid "option --no-heading does not take an argument"
msgstr "tùy chọn --no-heading không nhận đối số"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1308
#: ps/parser.c:907
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1309 1310 1311
msgid "option --heading does not take an argument"
msgstr "tùy chọn --heading không nhận đối số"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1312
#: ps/parser.c:913
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1313 1314 1315
msgid "option --forest does not take an argument"
msgstr "tùy chọn --forest không nhận đối số"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1316
#: ps/parser.c:919
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1317 1318 1319
msgid "format specification must follow --format"
msgstr "đặc tả định dạng phải theo sau --format"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1320
#: ps/parser.c:925
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1321 1322 1323
msgid "list of effective groups must follow --group"
msgstr "danh sách nhóm chịu ảnh hưởng phải theo sau --group"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1324
#: ps/parser.c:943
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1325 1326 1327
msgid "list of process IDs must follow --pid"
msgstr "danh sách mã số tiến trình phải theo sau --pid"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1328
#: ps/parser.c:959
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1329 1330 1331
msgid "list of process IDs must follow --ppid"
msgstr "danh sách mã số tiến trình phải theo sau --ppid"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1332
#: ps/parser.c:977
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1333 1334 1335
msgid "number of rows must follow --rows or --lines"
msgstr "số dòng phải theo sau --rows hay --lines"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1336
#: ps/parser.c:981
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1337 1338 1339
msgid "some sid thing(s) must follow --sid"
msgstr "một số thứ sid phải theo sau --sid"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1340
#: ps/parser.c:989
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1341 1342 1343
msgid "long sort specification must follow --sort"
msgstr "đặc tả sắp xếp dài phải theo sau --sort"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1344
#: ps/parser.c:995
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1345 1346 1347
msgid "list of ttys must follow --tty"
msgstr "danh sách tty phải theo sau --tty"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1348
#: ps/parser.c:1003
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1349 1350 1351
msgid "list of effective users must follow --user"
msgstr "danh sách người dùng chịu ảnh hưởng phải theo sau --user"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1352
#: ps/parser.c:1119
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1353 1354 1355
msgid "way bad"
msgstr "sai đường"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1356
#: ps/parser.c:1133
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1357 1358 1359
msgid "garbage option"
msgstr "tùy chọn rác"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1360
#: ps/parser.c:1137
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1361 1362 1363
msgid "something broke"
msgstr "có cái gì đó hỏng"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1364
#: ps/parser.c:1157
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1365 1366 1367
msgid "thread display conflicts with forest display"
msgstr "hiển thị tuyến trình xung đột với forest"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1368
#: ps/parser.c:1162
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1369 1370 1371
msgid "thread flags conflict; can't use H with m or -m"
msgstr "xung đột cờ tuyến trình; không thể dùng H cùng với m hay -m"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1372
#: ps/parser.c:1164
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1373 1374 1375
msgid "thread flags conflict; can't use both m and -m"
msgstr "xung đột cờ tuyến trình; không thể dùng cả m và -m"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1376
#: ps/parser.c:1166
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1377 1378 1379
msgid "thread flags conflict; can't use both -L and -T"
msgstr "xung đột cờ tuyến trình; không thể dùng cả -L và -T"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1380
#: ps/parser.c:1239 ps/parser.c:1240
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388
#, c-format
msgid "error: %s\n"
msgstr "lỗi: %s\n"

#: ps/select.c:71
msgid "process selection options conflict"
msgstr "tùy chọn chọn tiến trình xung đột"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1389
#: ps/sortformat.c:106 ps/sortformat.c:111
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1390 1391 1392
msgid "seriously crashing: goodbye cruel world"
msgstr "đổ vỡ nghiêm trọng: chào tạm biệt thế giới phũ phàng"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1393
#: ps/sortformat.c:146
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1394 1395 1396
msgid "improper AIX field descriptor"
msgstr "bộ mô tả trường AIX không thích hợp"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1397
#: ps/sortformat.c:167
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1398 1399 1400
msgid "unknown AIX field descriptor"
msgstr "không hiểu bộ mô tả trường AIX"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1401
#: ps/sortformat.c:172
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1402 1403 1404
msgid "AIX field descriptor processing bug"
msgstr "tiến trình bộ mô tả trường AIX lỗi"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1405
#: ps/sortformat.c:285
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1406 1407 1408 1409
#, c-format
msgid "unknown user-defined format specifier \"%s\""
msgstr "không hiểu chỉ định định dạng người dùng định nghĩa \"%s\""

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1410
#: ps/sortformat.c:311
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1411 1412 1413
msgid "empty format list"
msgstr "danh sách định dạng trống"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1414
#: ps/sortformat.c:312
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1415 1416 1417
msgid "improper format list"
msgstr "danh sách định dạng không thích hợp"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1418
#: ps/sortformat.c:313
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1419 1420 1421
msgid "column widths must be unsigned decimal numbers"
msgstr "độ rộng cột phải là số thập phân không dấu"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1422
#: ps/sortformat.c:314
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1423 1424 1425
msgid "can not set width for a macro (multi-column) format specifier"
msgstr "không thể đặt độ rộng cho một chỉ định định dạng macro (đa cột)"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1426
#: ps/sortformat.c:367 ps/sortformat.c:383
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1427 1428 1429
msgid "improper sort list"
msgstr "danh sách sắp xếp không thích hợp"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1430
#: ps/sortformat.c:378
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1431 1432 1433
msgid "empty sort list"
msgstr "danh sách sắp xếp trống rỗng"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1434
#: ps/sortformat.c:399 ps/sortformat.c:477 ps/sortformat.c:479
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1435 1436 1437
msgid "unknown sort specifier"
msgstr "không hiểu chỉ định sắp xếp"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1438
#: ps/sortformat.c:426 ps/sortformat.c:437 ps/sortformat.c:443
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1439 1440 1441
msgid "bad sorting code"
msgstr "mã sắp xếp sai"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1442
#: ps/sortformat.c:440
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1443 1444 1445
msgid "PPID sort and forest output conflict"
msgstr "kết xuât forest và sắp xếp PPID xung đột nhau"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1446
#: ps/sortformat.c:514
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1447 1448 1449
msgid "option -O can not follow other format options"
msgstr "tùy chọn -O không thể theo các tùy chọn định dạng khác"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1450
#: ps/sortformat.c:521 ps/sortformat.c:539
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1451 1452 1453
msgid "multiple sort options"
msgstr "đã chỉ ra nhiều tùy chọn sắp xếp"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1454
#: ps/sortformat.c:529
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1455
msgid "option O is neither first format nor sort order"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1456 1457
msgstr ""
"tùy chọn O không phải là định dạng đầu cũng không phải là thứ tự sắp xếp"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1458

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1459
#: ps/sortformat.c:656
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1460 1461 1462
msgid "modifier -y without format -l makes no sense"
msgstr "-y chỉnh sửa mà không có -l định dạng là không hợp lý"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1463
#: ps/sortformat.c:756
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1464 1465 1466
msgid "bug: must reset the list first"
msgstr "lỗi: phải đặt lại danh sách trước"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1467
#: ps/sortformat.c:794
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1468 1469 1470
msgid "tell <procps@freelists.org> what you expected"
msgstr "gửi thư cho <procps@freelists.org> là cái bạn cần"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1471
#: ps/sortformat.c:804
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1472 1473 1474 1475 1476
msgid ""
"tell <procps@freelists.org> what you want (-L/-T, -m/m/H, and $PS_FORMAT)"
msgstr ""
"gửi thư cho <procps@freelists.org> là cái bạn cần (-L/-T, -m/m/H, và "
"$PS_FORMAT)"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1477

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1478
#: ps/sortformat.c:821
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1479 1480 1481 1482
#, c-format
msgid "warning: $PS_FORMAT ignored. (%s)\n"
msgstr "cảnh báo: $PS_FORMAT bị bỏ qua. (%s)\n"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1483
#: ps/sortformat.c:826 ps/sortformat.c:836
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1484 1485 1486
msgid "conflicting format options"
msgstr "có xung đột trong các tùy chọn định dạng"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1487
#: ps/sortformat.c:827
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1488 1489 1490
msgid "can not use output modifiers with user-defined output"
msgstr "không thể dùng bộ chỉnh sửa với kết xuất người dùng định nghĩa"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1491
#: ps/sortformat.c:828
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1492 1493 1494
msgid "-L/-T with H/m/-m and -o/-O/o/O is nonsense"
msgstr "-L/-T với H/m/-m và -o/-O/o/O là không hợp lý"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1495
#: ps/sortformat.c:886
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1496 1497 1498
msgid "internal error: no PID or PPID for -j option"
msgstr "lỗi nội tại: không có PID hay PPID cho tùy chọn -j"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1499
#: ps/sortformat.c:888
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1500 1501 1502
msgid "lost my PGID"
msgstr "mất mã số tiến trình nhóm cha"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1503
#: ps/sortformat.c:901
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1504 1505 1506
msgid "internal error: no PRI for -c option"
msgstr "lỗi nội bộ: không PRI cho tùy chọn -c"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1507
#: ps/sortformat.c:904
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1508 1509 1510
msgid "lost my CLS"
msgstr "mất CLS của tôi"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1511
#: ps/sortformat.c:909
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1512 1513 1514
msgid "-T with H/-m/m but no PID for SPID to follow"
msgstr "-T với H/-m/m nhưng lại không có mã số tiến trình cho SPID để theo"

Craig Small's avatar
Craig Small committed
1515
#: ps/sortformat.c:920
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1516 1517 1518
msgid "-L with H/-m/m but no PID/PGID/SID/SESS for NLWP to follow"
msgstr "-L với H/-m/m nhưng không có PID/PGID/SID/SESS cho NLWP để theo"

1519
#: pwdx.c:37
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1520 1521 1522 1523
#, c-format
msgid " %s [options] pid...\n"
msgstr " %s [các-tùy-chọn] pid...\n"

1524
#: pwdx.c:113
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540
#, c-format
msgid "invalid process id: %s"
msgstr "mã số tiến trình không hợp lệ: %s"

#: skill.c:185
#, c-format
msgid "cannot open file %s"
msgstr "không thể mở tập tin %s"

#: skill.c:326
#, c-format
msgid " %s [options] <pid> [...]\n"
msgstr " %s [các-tùy-chọn] <pid> [...]\n"

#: skill.c:328
msgid " <pid> [...]      send signal to every <pid> listed\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1541 1542
msgstr ""
" <pid> [...]      gửi tín hiệu cho mọi mã số tiến trình đã liệt kê\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552

#: skill.c:329
msgid ""
" -<signal>, -s, --signal <signal>\n"
"            specify the <signal> to be sent\n"
msgstr ""
" -<signal>, -s, --signal <tín_hiệu>\n"
"            chỉ định tín hiệu sẽ được gửi\n"

#: skill.c:331
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1553 1554 1555 1556 1557
msgid ""
" -l, --list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name\n"
msgstr ""
" -l, --list=[<tín_hiệu>] lệt kê tất cả tên tín hiệu, hoặc chuyển đổi một "
"cái thành tên\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589

#: skill.c:332
msgid " -L, --table      list all signal names in a nice table\n"
msgstr " -L, --table      liệt kê mọi tên tín hiệu trong bản nice\n"

#: skill.c:347
#, c-format
msgid " %s [signal] [options] <expression>\n"
msgstr " %s [tín-hiệu] [các-tùy-chọn] <biểu-thức>\n"

#: skill.c:351
#, c-format
msgid " %s [new priority] [options] <expression>\n"
msgstr " %s [mức ưu tiên mới] [các-tùy-chọn] <biểu thức>\n"

#: skill.c:355
msgid " -f, --fast     fast mode (not implemented)\n"
msgstr " -f, --fast     chế độ nhanh (chưa thực hiện)\n"

#: skill.c:356
msgid " -i, --interactive interactive\n"
msgstr " -i, --interactive tương tác\n"

#: skill.c:357
msgid " -l, --list     list all signal names\n"
msgstr " -l, --list     liệt kê mọi tên tín hiệu\n"

#: skill.c:358
msgid " -L, --table    list all signal names in a nice table\n"
msgstr " -L, --table    liệt kê mọi tên tín hiệu trong bảng nice\n"

#: skill.c:359
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1590 1591 1592 1593 1594 1595
msgid ""
" -n, --no-action  do not actually kill processes; just print what would "
"happen\n"
msgstr ""
" -n, --no-action  không thực hiện giết tiến trình thật; chỉ hiển thị những "
"gì có thể xảy ra\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609

#: skill.c:360
msgid " -v, --verbose   explain what is being done\n"
msgstr " -v, --verbose   giải thích đang làm gì\n"

#: skill.c:361
msgid " -w, --warnings   enable warnings (not implemented)\n"
msgstr " -w, --warnings   bật cảnh báo (chưa thực hiện)\n"

#: skill.c:363
msgid ""
"Expression can be: terminal, user, pid, command.\n"
"The options below may be used to ensure correct interpretation.\n"
msgstr ""
1610
"Biểu thức có thể là: terminal, user, pid, command.\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1611 1612
"Các tùy chọn ở phía dưới có thể được dùng để đảm bảo rằng nó phiên dịch "
"đúng.\n"
Craig Small's avatar
Craig Small committed
1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635