1. 10 Feb, 2021 1 commit
  • jordi fita i mas's avatar
   Afegeix la informació de la llicència GPLv3+ per codi i CC per gràfics · 40dc9314
   jordi fita i mas authored
   Es veu que la «nova manera» segons l’especificació «Software Package
   Data Exchange» (SPDX) de declarar la llicència d’un projecte és
   afegir unes etiquetes SPDX-Licence-Identifier: amb el codi de la
   llicència.
   
   A més, segons https://reuse.software/, s’ha d’afegir l’etiqueta
   SPDX-FileCopyrightText amb la informació dels titulars de dret d’autor
   i copiar els text de les llicències a fitxers, amb nom que segueixin
   el codi de llicència, a dins la carpeta LICENSES.
   
   Jo també he volgut deixar-ho clar al README de quina llicència es fa
   servir per cada part del projecte —codi i gràfic—, i he copiat el text
   de la GPLv3+ a COPYING perquè el Gitlab mostri la llicència a la caixa
   d’informació del projecte.
   
   Closes #9 «Afegir informació de llicència de codi i gràfics»
   40dc9314