Commit 10e6e9fd authored by Jiang Xin's avatar Jiang Xin

Merge branch 'master' of https://github.com/Softcatala/git-po

parents cf69bcad bdc017d2
......@@ -131,12 +131,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Avís: s'està agafant «%s».\n"
"\n"
"Esteu en un estat de 'HEAD separat'. Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
"experimentals i cometre-los i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense impactar cap branca realitzant un altre agafament.\n"
"Esteu en un estat de «HEAD separat». Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
"experimentals i cometre'ls, i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
"en aquest estat sense cap branca realitzant un altre agafament.\n"
"\n"
"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
"poder fer així (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
"poder fer-ho (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
"Exemple:\n"
"\n"
" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
......@@ -4360,10 +4360,10 @@ msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] ""
"La vostra branca està darrere de «%s» per %d comissió, i pot avançar-se "
"La vostra branca està darrere de «%s» %d comissió, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
msgstr[1] ""
"La vostra branca està darrere de «%s» per %d comissions, i pot avançar-se "
"La vostra branca està darrere de «%s» %d comissions, i pot avançar-se "
"ràpidament.\n"
#: remote.c:1970
......@@ -5488,7 +5488,7 @@ msgid ""
"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
msgstr ""
"paràmetre ambigu «%s»: revisió no coneguda o camí no en l'arbre de treball.\n"
"paràmetre ambigu «%s»: revisió no coneguda o el camí no és en l'arbre de treball.\n"
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
......@@ -8795,12 +8795,12 @@ msgid_plural ""
"%s\n"
msgstr[0] ""
"Advertència: esteu deixant enrere %d comissió, no\n"
"connectada a cap de les vostres branques:\n"
"vinculada a cap de les vostres branques:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr[1] ""
"Advertència: esteu deixant enrere %d comissions, no\n"
"connectades a cap de les vostres branques:\n"
"vinculades a cap de les vostres branques:\n"
"\n"
"%s\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment