F

Foundry VTT Pathfinder 2e French

French language support for Pathfinder 2e in Foundry VTT.