Commit ca3ff8cd authored by Sijisu's avatar Sijisu 👾

Merge branch 'social-networks' into 'master'

Added social media links, resolved #6

Closes #6

See merge request !5
parents 67e064a4 bcc8f506
Pipeline #94836508 passed with stages
in 2 minutes and 13 seconds
......@@ -5,4 +5,4 @@ fullname: "Jan Černohorský"
---
Ahoj, jsem Greenscreener, vlastním jménem Jan Černohorský, jsem dlouholetý člen Pátku a také člen výkonné rady Pátek z. s. Jsem jedním z autorů těchto stránek a také [gbl.cz](https://gbl.cz). Jsem nadšený linuxák a většinu svého volného času trávím tvorbou webových aplikací. Ke svému vlastnímu znechucení stále nejlépe ovládám JavaScript, ale píšu i v Pythonu, bashi a podobných. Hrozně se mi líbí Go, ale ještě jsem neměl dostatek trpělivosti na to, abych se ho pořádně naučíl. Rád si hraju s Arduinem a elektronikou, často ve škole 3D tisknu. Občas dokonce něco vyrobím v Blenderu.
Najdete mě na [Twitteru](https://twitter.com/GrnScrnr), [GitHubu](https://github.com/Greenscreener), [Telegramu](https://t.me/grnscrnr) a více informací o mě najdete na mých webových stránkáck [greenscreener.tk](https://greenscreener.tk).
\ No newline at end of file
Najdete mě na [Twitteru](https://twitter.com/GrnScrnr), [GitHubu](https://github.com/Greenscreener), [Telegramu](https://t.me/grnscrnr) a více informací o mně najdete na mých webových stránkách [greenscreener.tk](https://greenscreener.tk).
---
title: "Sijisu"
avatar: "https://img.sijisu.tk/icon.png"
fullname: "Šimon Šustek"
---
Moje webové stránky: [sijisu.tk](https://sijisu.tk).
---
title: "Sijisu"
avatar: "https://img.sijisu.tk/icon.png"
fullname: "Šimon Šustek"
---
My website: [sijisu.tk](https://sijisu.tk).
<div class="columns is-centered has-text-white social">
<div class="column is-narrow">
<p class="title"><a href="https://twitter.com/patekvpatek" target="_blank"><i class="fab fa-twitter"></i></a></p>
</div>
<div class="column is-narrow">
<p class="title"><a href="https://gitlab.com/patek-devs" target="_blank"><i class="fab fa-gitlab"></i></a></p>
</div>
<div class="column is-narrow">
<p class="title"><a href="https://t.me/patekvpatek" target="_blank"><i class="fab fa-telegram-plane"></i></a></p>
</div>
<div class="column is-narrow">
<p class="title"><a href="mailto:patek@gbl.cz" target="_blank"><i class="fas fa-at"></i></a></p>
</div>
</div>
<br>
<p>Copyright &copy; {{ now.Year }} Pátek</p>
{{ safeHTML (i18n "footer") }}
<br>
<br>
<h2 id="sponsors-and-supporters"> {{ T "sponsors" }} </h2>
<div class="columns is-centered is-multiline sponsors">
<div class="column is-narrow sponsor">
......@@ -10,4 +23,4 @@
<div class="column is-narrow sponsor">
<a href="https://gbl.cz"><img src="/img/gbl-logo.svg" width="120" alt="Gymnázium J. S. Machara Logo"></a>
</div>
</div>
\ No newline at end of file
</div>
......@@ -10,7 +10,9 @@ $primary: #0b2a37;
// Custom styles
* {
transition-duration: 0.2s;
}
.big-logo {
font-size: 80px;
color: $primary-invert;
......@@ -148,6 +150,14 @@ $primary: #0b2a37;
color: white;
}
}
.social {
a {
color: white;
&:hover {
color: #73A0E7;
}
}
}
}
.author-media {
margin-bottom: 15px;
......@@ -284,4 +294,4 @@ h2 a {
}
}
}
// /Custom styles
\ No newline at end of file
// /Custom styles
......@@ -7,6 +7,7 @@
<link rel="icon" href="{{ $favicon.Permalink }}" type="image/ico">
{{ block "css" . -}}
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/firacode@1.206.0/distr/fira_code.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css" integrity="sha256-+N4/V/SbAFiW1MPBCXnfnP9QSN3+Keu+NlB+0ev/YKQ=" crossorigin="anonymous" />
{{ partial "sass.html" "css/main.scss" }}
<meta name="theme-color" content="#0b2a37">
{{- end }}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment