Commit c98d6874 authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

Added blog about last Pátek.

parent 895f487a
Pipeline #86852643 passed with stages
in 2 minutes and 13 seconds
---
title: "Roboti, seminárky, robosoutěž"
date: 2019-10-06T11:44:18+02:00
draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
tags: [ "schuze" ]
---
Na Pátku 04.11.2019 jsme byli znovu přítomni v hojném počtu.
Nejmladší členové z primy programovali roboty Edison pomocí programovacího
[prostředí](https://meetedison.com/robot-programming-software/edscratch/),
které je podobné jazyku [scratch](https://scratch.mit.edu). Za všudypřitomného
pípání se všude po místnosti pohybovaly malé oranžové kostičky, tancující dle
přednastavených programů, sledující čáru nebo narážející do všeho, co jim stálo
v cestě.
Jako obvyhle přišel [Petr Kospach](/authors/ok1ven), konzultoval se studenty
sexty jejich seminární práce, pomáhal s opravou teslova transformátoru a
jako obvykle předával své mnohé zkušenosti.
Jeden z našich týmů začal pilně pracovat na svém robotu na
[Robosoutěž](https://robosoutez.fel.cvut.cz). Letošní úloha je překonat
simulované pohoří na hrací ploše a to jako obvykle pouze pomocí plně
samostatného robota vytvořeného z lega.
Jako každý Pátek ale probíhalo mnoho diskusí na mnoho různých témat, jedním
tématem bylo například použití rekurze v implementaci faktoriálu a Fibonacciho
posloupnosti.
Založili jsme také Pátečnický [twitter](https://twitter.com/patekvpatek).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment