Commit 6c630ff5 authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

Fixed typo.

parent e57c6f15
Pipeline #99702422 passed with stages
in 2 minutes
......@@ -5,7 +5,7 @@ draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
tags: []
---
Od pátku do soboty se minulý týden konal AT&T Hackaton 2019 v pavilonu E Brněnského výstaviště. Na akci jsme samozřejmě vyjeli, i když jsme se domnívali, že nemáme moc velkou šanci. Do největší moravské vesnice jsme dojeli už ve čtvrtek k večeru a strávili jsme večer poznáváním místní kultury. Snažili jsme se přijít na to, co že to na oněm hackatonu budeme stavět, ale nic nás nenapadlo.
Od pátku do soboty se minulý týden konal AT&T Hackaton 2019 v pavilonu E brněnského výstaviště. Na akci jsme samozřejmě vyjeli, i když jsme se domnívali, že nemáme moc velkou šanci. Do největší moravské vesnice jsme dojeli už ve čtvrtek k večeru a strávili jsme večer poznáváním místní kultury. Snažili jsme se přijít na to, co že to na oněm hackatonu budeme stavět, ale nic nás nenapadlo.
Po spánku o dost kratším, než by bylo vhodné, jsme vyrazili směrem k výstavišti. Před budovou už stál kamion „Fablab experience“, pojízdná dílna brněnského hackerspacu Fablab, který má na palubě mimo jiné elektronový mikroskop, laserovou řezačku, 3D tiskárny, plotter a mnoho dalšího. Po registraci jsme se usadili ke stolu na samém konci místnosti a pokračovali jsme v tom, co jsme dělali hned od začátku. Snažili jsme se přijít na to, co že to budeme sakra stavět.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment