Commit e05c20b4 authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

READ AFTER YOURSELF, ME!

parent 357f237d
Pipeline #76628673 passed with stages
in 3 minutes and 24 seconds
......@@ -5,7 +5,7 @@ draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
---
<div class="is-construction">
Tyto stránky je zatím v aktivním vývoji. Je proto možné, že některé její části budou chybět a že se něco ještě v budoucnu změní. Děkujeme za pochopení.
Tyto stránky jsou zatím v aktivním vývoji. Je proto možné, že některé jejich části budou chybět a že se něco ještě v budoucnu změní. Děkujeme za pochopení.
</div>
# Vítejte na stránkách Pátku
Zatímco pátek je pátý den v týdnu, Pátek je skupina studentů, kteří se zajímají nejen o informatiku, ale také fyziku, elektrotechniku, radioamatérství, matematiku, biologii a vše co je zajímavé. Stejně jako se [pátečníci](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADci) Karla Čapka scházeli v jeho vile každé páteční odpoledne, tak se také my scházíme každé páteční odpoledne v jedné či více učebnách brandýského gymnázia poté, co všichni příčetní studenti odejdou domů. Velkou část těchto schůzek trávíme diskusemi o absurdních tématech (např. teorie myšlenky, antimyšlenky a jejich vzájemné anihilace), hádáním se o kontroverzních názorech (např. proč je Linux bezkonkurenčně lepší oproti ostatním operačním systémům) či prací na čemkoliv co, zrovna daný člen nestíhá. Děláme ale také mnoho *bohulibějších* činností:
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment