Commit de89e05f authored by Greenscreener's avatar Greenscreener

Added talks. Fixed grammar in home.

parent 7766dc43
Pipeline #74905352 passed with stages
in 5 minutes and 6 seconds
---
title: "{{ replace .Name "-" " " | title }}"
date: {{ .Date }}
draft: false
authors: [ "unknown" ]
when: {{ .Date }}
---
\ No newline at end of file
......@@ -5,10 +5,10 @@ draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
---
# Vítejte na stránkách Pátku
Zatímco pátek je pátý den v týdnu, Pátek je skupina studentů, kteří se zajímají nejen o informatiku, ale také fyziku, elektrotechniku, radioamatérství, matematiku, biologii a vše co je zajímavé. Stejně jako se [pátečníci](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADci) Karla Čapka scházeli v jeho vile každé páteční odpoledne, tak se také my scházíme každé páteční odpoledne v jedné či více učebnách brandýského gymnázia poté, co všichni příčetní studenti odejdou domů. Velkou část těchto schůzek trávíme diskusemi o absurdních tématech (např. teorie myšlenky, antimyšlenky a jejich vzájemné anihilace), hádáním se o kontroverzních názorech (např. proč je Linux bezkonkurenčně lepší oproti ostatním operačním systémům) či prací na čemkoliv co zrovna daný člen nestíhá. Děláme ale také mnoho *bohulibějších* činností:
Zatímco pátek je pátý den v týdnu, Pátek je skupina studentů, kteří se zajímají nejen o informatiku, ale také fyziku, elektrotechniku, radioamatérství, matematiku, biologii a vše co je zajímavé. Stejně jako se [pátečníci](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADci) Karla Čapka scházeli v jeho vile každé páteční odpoledne, tak se také my scházíme každé páteční odpoledne v jedné či více učebnách brandýského gymnázia poté, co všichni příčetní studenti odejdou domů. Velkou část těchto schůzek trávíme diskusemi o absurdních tématech (např. teorie myšlenky, antimyšlenky a jejich vzájemné anihilace), hádáním se o kontroverzních názorech (např. proč je Linux bezkonkurenčně lepší oproti ostatním operačním systémům) či prací na čemkoliv co, zrovna daný člen nestíhá. Děláme ale také mnoho *bohulibějších* činností:
### Přednášky PátekTalks
Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* si členové, kteří vědí něco co ostatní neví, připravují jednou za čas přednášky o tématech, které jim připadají zajímavé. Vzhledem k tomu, že většina starších členů Pátku jsou konzervativní informatici, se většina přednášek ubírá tímto směrem, avšak kdo má odvahu, může se jim postavit se svým tématem.
Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* si členové, kteří vědí něco, co ostatní neví, připravují jednou za čas přednášky o tématech, které jim připadají zajímavé. Vzhledem k tomu, že většina starších členů Pátku jsou konzervativní informatici, se většina přednášek ubírá tímto směrem, avšak kdo má odvahu, může se jim postavit se svým tématem.
### Projekty
Pátkaři jsou tvořivá sebranka, rádi bastlíme, kutíme a vyrábíme. Učíme se tím novým dovednostem a mrháme časem, který bychom jinak strávili něčím užitečnějším. Jedním z důvodů pro vznik těchto stránek byla naše touha podělit se o zkušenosti nabyté v rámci těchto projektů s ostatními Pátečníky, ale také s *normálními* lidmi. Když se tedy budete dostatečně snažit, možná zde najdete nějaké zajímavé informace o proběhlých a probíhajících projektech.
......
---
title: "Talks"
date: 2019-08-06T09:42:55+02:00
draft: false
authors: [ "Greenscreener" ]
menu: "main"
---
Dle známého českého přísloví *„Kdo umí, umí, kdo neumí, učí.“* si členové, kteří vědí něco, co ostatní neví, připravují jednou za čas přednášky o tématech, které jim připadají zajímavé. Vzhledem k tomu, že většina starších členů Pátku jsou konzervativní informatici, se většina přednášek ubírá tímto směrem, avšak kdo má odvahu, může se jim postavit se svým tématem.
Samozřejmě budeme moc rádi, pokud se k nám s přednášením přidá i někdo zajímavý, kdo není členem našeho uskupení.
Na této stránce budeme zveřejňovat data plánovaných přednášek, jejich krátké popisy a následně také slidy, pokud to přednášející umožní.
\ No newline at end of file
---
title: "Talks"
date: 2019-08-06T09:43:00+02:00
draft: false
authors: [ "unknown" ]
when: 2019-08-06T09:43:00+02:00
menu: "main"
---
Talking about talks...
\ No newline at end of file
......@@ -118,4 +118,28 @@ h2 a {
font-size: 95px;
}
}
// "Stolen" from my own code for gbl.cz:
@include desktop {
.navbar-item {
&.is-active .navbar-dropdown, &.is-hoverable .navbar-dropdown {
display: block;
visibility: hidden;
filter: alpha(opacity=0);
opacity: 0;
-webkit-transition: 400ms ease;
-moz-transition: 400ms ease;
-o-transition: 400ms ease;
transition: 400ms ease;
}
&.is-hoverable:hover .navbar-dropdown {
opacity: 1;
filter: alpha(opacity=100);
visibility: visible;
}
}
}
// /Stolen
// /Custom styles
\ No newline at end of file
......@@ -21,4 +21,13 @@ other = "Členové"
other = "Vedoucí"
[missing_author]
other = "{{ .Name }} nám o sobě nic neřekl/a."
\ No newline at end of file
other = "{{ .Name }} nám o sobě nic neřekl/a."
[presenter]
other = "Přednášející"
[talks-when]
other = "Datum přednášky"
[talks-paginator-heading]
other = "Nadcházející a proběhlé Talky"
\ No newline at end of file
......@@ -19,4 +19,10 @@ other = "Members"
other = "Leader"
[missing_author]
other = "{{ .Name }} didn't tell us anything about themselves."
\ No newline at end of file
other = "{{ .Name }} didn't tell us anything about themselves."
[presenter]
other = "Speaker"
[talks-paginator-heading]
other = "Upcoming and past Talks"
\ No newline at end of file
<div class="pageHeader">
<h2 class="title pageTitle"><a href="{{ .Permalink }}">{{ .Title }}</a></h2>
<p class="has-text-grey-light">{{- T "published" -}}:&nbsp;<time>{{ .PublishDate.Format "02.01.2006 15:04" }}</time></p>
<p class="">{{- T "talks-when" -}}:&nbsp;<time>{{ dateFormat "02.01.2006 15:04" .Params.when }}</time></p>
<p class="">
{{- T "presenter" -}}: {{ range .Params.authors }}{{ with $.Site.GetPage (printf "authors/%s" .) }}<a class="separateWithCommas" href="{{ .Permalink }}">{{ .Title }}</a>{{ end }}{{ end }}
</p>
</div>
{{ define "main" }}
{{ partial "pageHeader.html" . }}
<div class="content">
{{ .Content }}
</div>
<h3 class="title">{{ T "talks-paginator-heading" }}:</h3>
{{ $baseUrl := .Site.BaseURL }}
{{ $paginator := .Paginate ((.Pages.ByParam "when").Reverse) }}
{{ partial "paginator-buttons.html" $paginator }}
{{ range $paginator.Pages }}
<div class="box">
<div class="pageHeaderContainer">
{{ partial "talksPageHeader.html" . }}
</div>
<div class="content"><p> {{ .Summary }} <a href="{{ .Permalink }}">{{ T "readmore" }}</a> </p></div>
</div>
{{ end }}
{{ partial "paginator-buttons.html" $paginator }}
{{ end }}
\ No newline at end of file
{{ define "main" }}
<div class="pageHeaderContainer">
{{ partial "talksPageHeader.html" . }}
</div>
<div class="content"> {{ .Content }} </div>
{{ end }}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment